Chci podpořit

TZ: Mezinárodní konference o ohrožených dětech z pohledu neurověd

Tiskové zprávy

Druhý ročník mezinárodní neurovědní konference zaměřené na téma ohrožených dětí pod názvem AMY: Aid for Maltreated Youth 2024 se uskuteční ve dnech 5.-7. září 2024 na půdě 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Na multioborové konferenci vystoupí přední odborníci z oblasti psychiatrie, psychologie a psychoterapie z České republiky i ze zahraničí.

Hlavním řečníkem bude mezinárodně uznávaný expert na morální a sociální neurovědy z Chicagské univerzity Jean Decety, který mimo jiné objasnil fungování empatie u adolescentů a dospělých jedinců s disociálními rysy. Dalšími významnými hosty budou Kazuko Behrens, profesorka psychologie na Polytechnickém institutu Newyorské univerzity a expertka na attachment, Jiří Horáček, přednosta Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie na 3.LF Univerzity Karlovy či známý dětský psychiatr, psychoterapeut a odborník na ohrožené děti Petr Pöthe. Přes telemost svou přednášku pronese přednostka oddělení psychologie na Kolumbijské univerzitě Nim Tottenham. Dále promluví ředitel Národního ústavu duševního zdraví Petr Winkler, lékařský etik, teolog a molekulární biolog Marek Vácha, srovnávací vědkyně Petra Winnette, dětská psychoterapeutka Alena Vávrová, psychiatr Jan Vevera a expert na prenatální vývoj Antonín Šebela.

Konferenci už druhým rokem pořádá tým pod vedením Davida Adama, lékaře z psychiatrické nemocnice Bohnice a učitele na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Ten společně s dalšími odborníky nedávno založil neziskovou organizaci Amygdala, jejímž cílem je prostřednictvím dlouhodobého výzkumu a právě pořádáním odborných konferencí přispět k reformě a zlepšení psychiatrické a psychologické péče o děti trpící následkem citové deprivace a traumatu.

„Naším cílem je přivést do Prahy významné odborníky v oblasti sociálních a vývojových neurověd, aby zde představili nejnovější poznatky ve svém oboru, které můžeme dále využít ke zlepšení péče o ohrožené děti v České republice,“ říká vedoucí organizátor konference David Adam. „Konference je proreformně zaměřená ve smyslu reformy systému dětské psychiatrie, psychologie a sociálně právní ochrany dětí. Představíme na ní také design unikátního 23-letého longitudinálního výzkumu zaměřeného na rozvoj empatie, podporu altruismu a snížení kriminality,“ dodává David Adam.

Posluchači se na konferenci seznámí s nejnovějšími závěry mezinárodních výzkumů prezentovanými přímo jejich autory, počínaje fyziologickým a rizikovým vývojem v prenatálním období, přes rané i pozdější dětství, nástrahy školní docházky, ožehavou problematiku dospívání až po mladší dospělost a formování osobnosti včetně jejích možných poruch a akcentací. Důraz bude kladen na komplexní složitost životních situací, sociálně-právní problematiku a etické rozměry. Cílem je hlubší propojení teoretických i praktických poznatků zužitkovatelných ve vědecké, klinické i terapeutické praxi zprostředkované renovovanými českými i zahraničními odborníky.

Konference je určena jak pro odborníky, tak pro veřejnost. Součástí konference budou vedle přednášek také workshopy, pořádané spolupracujícími organizacemi, mezi něž patří SOS dětské vesničky, Centrum Locika a další. Návštěvníci se mohou těšit také na virtuální simulaci magnetické rezonance, měření empatie a další.

Odborným garantem konference je přednosta Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie 3.LFUK a NÚDZ Jiří Horáček. Záštitu nad akcí převzala také rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková a zmocněnkyně vlády pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

HOSTÉ KONFERENCE

Jean Decety, The University of Chicago

Jean Decety je světově uznávaný neurovědec, specializující se na vývojovou, afektivní a sociální neurovědu. Jeho výzkum se zaměřuje na psychologické a neurobiologické mechanismy, které jsou základem sociálního poznávání, zejména sociálního rozhodování, empatie, morálního úsudku, altruismu, prosociálního chování a mezilidských vztahů obecně.

Kazuko Behrens, State University of New York

Kazuko Behrens se ve svém výzkumu zaměřuje na individuální rozdíly v sociálně-emočním vývoji. Dále se zabývá mezigeneračním přenosem attachmentu v různých kulturních kontextech, vztahovými vazbami v průběhu celého života, fyziologickými aspekty attachmentu a vztahem mezi attachmentem a kognitivními procesy.

Nim Tottenham, Columbia University

Nim Tottenham je profesorkou psychologie na Kolumbijské univerzitě, kde vede Laboratoř vývojové afektivní neurovědy. Její výzkum zdůraznil zásadní změny v propojení amygdaly s prefrontální kůrou během dětství a dospívání a vliv raných zkušeností na vývojové trajektorie těchto propojení. Je oceňovaná za inovativní objevy kritických období afektivního vývoje během dětství a dospívání.

Jiří Horáček

Profesor Jiří Horáček je přednostou Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie na 3.LF Univerzity Karlovy. Výzkumně se zaměřuje na funkční zobrazení mozku a zabývá se neurobiologií schizofrenie a deprese, mechanismem účinku antipsychotik a psychedelik, modelováním aktivity nervové tkáně a behaviorálním efektem psychoaktivních látek. Zaměřuje se také na existenciální psychoterapii.

Petr Pöthe

Peter Pöthe je dětský psychiatr a expertní psychoterapeut. Zaměřuje se především na problematiku týraných a sexuálně zneužívaných dětí, poskytuje terapeutické konzultace rodičům a psychoterapii dětem a dospívajícím. Věnuje se zkoumání toho, jak se smyslové a emoční prožitky zapisují do paměti a ovlivňují další vývoj dětí, zabývá se také vztahovou a vývojovou terapií dětí. Je zakladatelem Institutu psychoterapie dětí a rodičů.

Petr Winkler

Petr Winkler je ředitelem Národního ústavu duševního zdraví, zároveň řídí Spolupracující centrum Světové zdravotnické organizace pro výzkum a rozvoj duševního zdraví. Podílel se na přípravě a vedení tří národních projektů zaměřených na destigmatizaci duševních onemocnění, včasné odhalování závažných duševních onemocnění a posílení péče o duševní zdraví v Česku.

Marek Vácha

Marek Vácha je přednostou Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Působí jako římskokatolický kněz, teolog, molekulární biolog, bioetik, pedagog a spisovatel. Specializuje se na otázky evoluční biologie, lékařské a enviromentální etiky.

Petra Winnette

Petra Winnette je zakladatelkou a ředitelkou neziskové organizace Natama. Působí jako srovnávací vědkyně, certifikovaná psychoterapeutka a lektorka. Jejím hlavním odborným zájmem je vývojová neurověda a biologická psychologie raného vývoje, attachment a sociální kognitivní neurověda.

Alena Vávrová

Alena Vávrová je psycholožka a psychoterapeutka pro děti, rodiče a celé rodiny. Je také lektorkou výcviků v psychoterapii a dětské terapii v ČR a v zahraničí. Založila a řídí Institut dětského poradenství a psychoterapie INDEPT.

Jan Verera

Jan Vevera je přednostou Psychiatrické kliniky Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Plzeň, kde je zodpovědný za výuku psychiatrie a lékařské psychologie a etiky. Ve svém výzkumu se věnuje neurobiologii násilí, jeho příčinám, důsledkům a možnostem terapie. V minulosti působil jako vrchní psychiatr armády ČR, odborně pomáhal také při válečných misích v Afghánistánu.

Antonín Šebela

Antonín Šebela působí jako psychiatr a vedoucí výzkumného centra v Národním ústavu duševního zdraví, vyučuje také na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Zaměřuje se na klinickou a výzkumnou práci v oblasti prenatálního duševního zdraví.

Blog

Mohlo by vás zajímat