Chci podpořit

Ochrana osobních údajů

V našich kampaních na podporu SOS dětských vesniček usilujeme o získání dárců, bez nichž bychom nemohli dále udržovat a rozvíjet činnost SOS dětských vesniček. Ochrana jejich osobních dat je naší prioritou.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOS DĚTSKÉ VESNIČKY, Z.S.

I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů jsou SOS dětské vesničky, z.s., IČ: 00407933, zapsaný ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 783 (dále jen SOS dětské vesničky).
 • Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určitý nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
 • Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují a která je příznivcem SOS dětských vesniček, tedy osobou, která se jakkoliv a ze své vlastní vůle podílí na činnosti SOS dětských vesniček nebo podporuje jejich činnost či aktivity.

II. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • SOS dětské vesničky zpracovávají osobní údaje v následujícím rozsahu: a) identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození b) kontaktní údaje: adresa trvalého či přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefon c) bankovní údaje – číslo účtu, kód banky (dále jen „osobní údaje“).

III. SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • SOS dětské vesničky provádějí zpracování osobních údajů v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).
 • O poskytnutí osobních údajů může být příznivce požádán při prvním dobrovolném aktivním kontaktu s SOS dětskými vesničkami, zejména v případě zasílání příspěvků SOS dětským vesničkám, offline i online registrací či žádostí o spolupráci provedenou příznivcem osobně, korespondenčně, emailem a telefonicky atd.
 • SOS dětské vesničky jsou oprávněna shromažďovat, zpracovávat a sledovat osobní údaje a jiná data subjektu údajů.
 • SOS dětské vesničky výhradně samy zpracovávají osobní údaje a jiná data příznivců. Pouze na základě smlouvy a dle zákonných podmínek mohou být osobní údaje a jiná data týkající se příznivce předány ke zpracování jinému správci.

IV. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Osobní údaje a jiná data ve shora uvedeném rozsahu mohou být SOS dětskými vesničkami pracovány za účelem následné komunikace s daným příznivcem prostřednictvím e-mailu, telefonického hovoru nebo poštovní korespondence v následujících záležitostech:
 • informování o aktivitách SOS dětských vesniček v České republice
 • komunikace související se statusem dárce, zejména potvrzení o přijetí daru, aktualizace kontaktních údajů atd.
 • zasílání newsletteru
 • zasílání žádostí o pomoc a podporu SOS dětských vesniček – dobrovolnictví, finanční podpora a jiné

V. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů podle těchto Zásad uděluje příznivce SOS dětským vesničkám jako správci osobních údajů podle čl. IV těchto Zásad.

VI. DOBA UDĚLENÍ SOUHLASU

 • Příznivce uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou, resp. do doby, než příznivce souhlas odvolá. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoliv prostřednictvím standardních komunikačních kanálů odvolat. Po odvolání souhlasu SOS dětské vesničky zajistí, aby veškeré údaje subjektu údajů byly z databáze zlikvidovány a nebyly nadále zpracovány. Údaje související s dary poskytnutými SOS dětským vesničkám před odvoláním souhlasu vymazány nebudou.

VII. PŘÍSTUP SUBJEKTU ÚDAJŮ K OSOBNÍM ÚDAJŮM

 • Příznivce má od okamžiku zařazení do databáze SOS dětských vesniček právo kdykoliv požádat SOS dětské vesničky o informaci o zpracování svých osobních údajů. V takovém případě SOS dětské vesničky poskytnou příznivci informace v rozsahu stanoveném ZOOÚ.

VIII. KONTAKT

 • V případě dotazů či připomínek týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů lze kontaktovat SOS dětské vesničky prostřednictvím kontaktů uvedených na www.sos-vesnicky.cz/kontakty/.

IX. ZAPNUTÍ MARKETINGOVÝCH COOKIES

GDPR Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Luděk Kolisko, ludek.kolisko@sos-vesnicky.cz,773 623 044.