Chci podpořit

Dům na půl cesty

SOS Kotva
Domy na půl cesty

SOS Kotva

Mladým dospělým lidem usnadňujeme v bouři nejistot jejich start do vlastního samostatného života. Pomáháme jim správně zakotvit a vyplout správným směrem.

Základní informace

Kdo jsme

Jsme pobytová sociální služba, která umožňuje plynulý vstup mladého plnoletého člověka do samostatného a odpovědného života.

Usilujeme o naplňování kritérií férové a inkluzivní služby pro LGBTI+ klientelu.

Komu pomáháme

Osobám ve věku 18-26 let z celé České republiky, kteří opouštějí:

 • náhradní rodinnou péči (pěstounská péče, poručenství)
 • ústavní výchovu (školská zařízení pro výkon ústavní výchovy)
 • pobyt v jiných institucích (např. zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc)
 • nacházejí se v tíživé životní situaci a potřebnou podporu jim není schopna poskytnout rodina.

Zájemci a zájemkyně o službu by měli studovat či pracovat, případně být ochotni o práci/studium usilovat po přijetí do služby.

Respektujeme jedinečnost každého člověka bez ohledu na barvu pleti, genderovou identitu, vztahovou orientaci, etnickou příslušnost, náboženské či politické přesvědčení.

Komu službu neposkytujeme:

 • vážně nemocným osobám či osobám s hendikepem, které potřebují dopomoc druhých nebo bezbariérový přístup
 • osobám s nezaléčeným duševním onemocněním nebo se závislostí na návykových látkách, které by narušovaly chod služby nebo ohrožovaly sebe nebo ostatní klienty či pracovníky
 • osobám s mentálním postižením
 • osobám s omezenou svéprávností
 • osobám, které mají akutní infekční nebo parazitární onemocnění
 • osobám s dětmi
 • osobám, kterým v posledním půlroce byla udělena výpověď ze služby DPC SOS Kotva.

Cíle služby

Hlavním cílem služby je začlenění mladých dospělých, kteří se nacházejí v obtížné situaci, do společnosti.

Konkrétní cíle služby a zároveň oblasti, ve kterých sociální pracovníci klienty podporují, jsou zejména:

 • převzetí odpovědnost za svůj život, být samostatný/á
 • mít práci a vzdělání
 • mít zajištěný finanční příjem a umět s ním hospodařit
 • umět komunikovat s úřady a institucemi
 • samostatně vést domácnost
 • smysluplně trávit volný čas
 • pěstovat vztahy s lidmi (přátelské, partnerské, příbuzenské…)
 • před odchodem ze služby si najít kvalitní bydlení.

Snažíme se pomoci klientům a klientkám zkvalitnit život tak, aby se neuchylovali k nevhodným řešením problémů, jako je např. páchání trestné činnosti nebo užívání návykových látek.

Klienti mají hlavní slovo v tom, čeho chtějí kdy ve svém životě dosáhnout, na čem budou se svým klíčovým pracovníkem nebo pracovnicí pracovat. Pravidelně se spolu scházejí a mluví o klientových přáních, potřebách i obtížích klienta či klientky, ale i o tom, co se mu/jí daří. To, co společně naplánují, se zapíše do Individuálního plánu a klient/ka potom usiluje o to, aby domluvené kroky plnil/a. Pracovník při tom poskytuje potřebnou podporu.

Zásady poskytování služby

 • vzájemný respekt mezi klienty a sociálními pracovníky
 • respektování rozhodnutí klientů – oni jsou těmi, kdo určuje, na čem budou ve svém životě pracovat
 • individuální přístup ke klientům a jejich potřebám
 • rovný přístup ke klientům a klientkám
 • navození vztahu důvěry mezi klienty a sociálními pracovníky
 • informovanost klientek a klientů (o službě, dostupných zdrojích, možnostech klienta)
 • profesionalita
 • mlčenlivost

Pracovní postupy služby jsou zpracovány v jednotlivých Standardech kvality sociální služby DPC SOS Kotva. Ty jsou zájemcům k nahlédnutí v kanceláři vedoucí Domu na půl cesty SOS Kotva.

lokace

Kde službu poskytujeme

1
2