Chci podpořit

Naše vize a hodnoty

Věříme, že každé dítě si zaslouží láskyplný a bezpečný domov.

Naše vize, které chceme prosazovat pro všechny děti světa

Každé dítě patří do rodiny

V rodině dítě vnímá pocit bezpečí a sounáležitosti. Učí se hodnotám, sdílí odpovědnost a tvoří dlouhodobé životní vztahy. Rodinné prostředí dává dětem pevné základy, na nichž budou stavět celý svůj život.

Každé dítě má vyrůstat v milujícím prostředí

Šrámy na duši se hojí díky lásce a přijetí. Děti se učí důvěřovat a věřit v sebe i ostatní. S tímto sebevědomím může každé dítě rozpoznat a naplnit svůj potenciál a jednou stejnou lásku a přijetí předat vlastním dětem.

Každé dítě si zaslouží respekt

To, co nám děti říkají, bereme vážně. Děti se účastní rozhodování o svém životě. Snažíme se je vést tak, aby samy převzaly zodpovědnost za svůj vlastní rozvoj. Dítě vyrůstá s respektem a důstojností jako cenný člen rodiny.

Každé dítě má vyrůstat v bezpečí

Snažíme se děti chránit před zneužíváním, zanedbáváním, vykořisťováním, ale také před přírodními katastrofami a válkami. Nezbytný požadavek pro zdravý vývoj všech dětí je přístřeší, jídlo, zdravotní péče a vzdělání.

Naše poslání aneb jak pracujeme

Budujeme rodiny pro děti v nouzi

Pracujeme pro děti, které jsou osiřelé, opuštěné nebo jejichž rodiny nejsou schopny se o ně postarat. Dětem dáváme příležitost vybudovat si trvalé vztahy v rámci rodiny. Přístup v SOS dětských vesničkách je založen na čtyřech zásadách:

 • DĚTI: Každé dítě je jedinečné a respektované
  Každé dítě má potenciál. Děti provázíme je na jejich cestě stát se nezávislými a platnými členy společnosti.
 • RODIČ: Každé dítě potřebuje starostlivého a stabilního rodiče
  Snažíme se, aby děti měly spolehlivý vztah s pečovatelem založený na lásce, respektu a pocitu bezpečí.
 • RODINA: Každé dítě vyrůstá v podporující rodině
  Snažíme se, aby rodina mohla zůstat spolu. Když děti nemohou vyrůstat v biologické rodině, usilujeme o to, aby vytvářely celoživotní vazby v náhradním rodinném prostředí. Chceme, aby sourozenci vyrůstali spolu.
 • SPOLEČENSTVÍ: Každé dítě je součástí bezpečné a podpůrné komunity
  Pomáháme rodinám fungovat v rámci celé komunity, sdílet zkušenosti, vzájemně se podporovat a spolupracovat s cílem vytvořit pozitivní prostředí pro rozvoj dětí a mládeže.

Pomáháme dětem vytvářet vlastní budoucnost

Umožňujeme dětem žít v souladu s vlastní kulturou a náboženstvím a stát se aktivními členy komunity. Pomáháme dětem poznat a vyjádřit individuální schopnosti, zájmy a nadání. Zajišťujeme přístup ke vzdělání a získávání dovedností, které potřebují k tomu, aby se staly úspěšnými a prospěšnými členy společnosti.

Podílíme se na rozvoji komunit

Podílíme se na životě komunit a reagujeme na vývoj potřeb nejvíce ohrožených členů ve společnosti – dětí a mládeže. Zřizujeme zařízení a služby, které mají za cíl posílit rodiny a zabránit zanedbávání dětí. Ruku v ruce se členy komunity zabezpečujeme vzdělávání, zdravotní péči a reagujeme na stavy nouze.

Naše principy, jak se nejlépe postarat o děti

Pečující rodinné prostředí

Usilujeme o to, aby každé dítě mělo pečujícího rodiče nebo náhradní pečující osobu, která ho bude podporovat. Snažíme se, aby sourozenci mohli vyrůstat pohromadě. V pečujícím rodinném prostředí vytváří rodina domov, kde děti poznají skutečný pocit bezpečí a sounáležitosti.

Podpora silné sociální sítě

Děti a jejich rodiny jsou součástí komunity, která vytváří pevný systém pomoci. Spolupracujeme s vládou, obcí a společnou prací s dalšími důležitými partnery rozvíjíme jednotnou síť podpory a spojenectví na ochranu práv dítěte.

Rozhodnutí a zvolené kroky vycházejí ze zájmu dítěte

K řešení situace dítěte přistupujeme komplexně. Způsob pomoci rozvíjíme na základě analýzy a zvážení, co je v nejlepším zájmu dítěte. Postupy práce upravujeme dle aktuální situace a na míru každého dítěte.

Zapojujeme děti do hledání řešení problémů

Role dětí při uspokojování jejich potřeb a uplatňování jejich práv je pro nás klíčová. Zajímá nás názor dítěte, kterému věnujeme pozornost odpovídající věku, zralosti a schopnostem. Umožňujeme dětem jejich názor vyjádřit a získat tak schopnosti důležité pro život, jako jsou komunikační dovednosti, spolupráce s druhými a umění řešit problémy. Povzbuzujeme děti, aby přebíraly vlastní zodpovědnost a respektovaly práva druhých.

Naše hodnoty aneb čeho si vážíme

Odvaha: Podnikáme opatření

Přinášíme inovativní přístupy jak pečovat o děti. S citlivým, ale zároveň sebejistým přístupem si klademe otázky, učíme se a přijímáme opatření pro děti na celém světě.

Oddanost: Plníme sliby

Jsme odhodláni generacím dětí pomoci najít lepší život. Věříme, že dlouhodobým závazkem docílíme smysluplného a udržitelného dopadu.

Důvěra: Věříme jeden druhému

Věříme ve schopnosti a potenciál druhých. Podporujeme se a respektujeme navzájem, budujeme prostředí, ve kterém můžeme dosáhnout našich cílů s jistotou.

Odpovědnost: Jsme spolehlivými společníky

Od roku 1949 si budujeme důvěru u našich dárců, vlád a dalších partnerů, kteří nás podporují. Přitom jsme se zavázali k používání veškerých finančních prostředků a zdrojů moudře, s respektem a zodpovědností.