Chci podpořit

Nevíte si rady?

Zde najdete odpovědi na nejčastější dotazy.

Co konkrétně vás zajímá?

Můžu odkázat majetek na dobročinné účely?

Na dobročinné účely můžete odkázat celý majetek nebo pouze jeho část. Odkázat lze movitý i nemovitý majetek (dům, auto, umělecká díla, autorská práva, pojistku nebo peníze). Dar ze závěti na dobročinné účely není zdaněn.

Legislativa týkající se závěti je poměrně složitá, takže se vyplácí poradit se s notářem, abyste měli jistotu, že s vaším majetkem bude nakládáno tak, jak byste si přáli.

Mohu určit, na co bude odkázaný dar použit?

Ano. V závěti či dědické smlouvě je možné stanovit dědicovi nebo odkazovníkovi různé podmínky nebo příkazy. Pokud jsou v souladu s veřejným pořádkem, srozumitelné a nejsou projevem vaší zjevné svévole, pak jsou tyto doložky platné a vymahatelné.

Například stanovíte-li dědicovi příkaz, pak se jeho splnění může domáhat osoba, v jejíž prospěch příkaz je, nebo osoba k tomu určená závětí.

Kolik stojí sepsání závěti u notáře?

O sepsání závěti můžete požádat kteréhokoli notáře. Notářovi za sepsání závěti a uložení v Centrální evidenci závětí zaplatíte částku, která nezávisle na hodnotě majetku činí 1 800 Kč bez DPH.

V evidenci může notář zaevidovat i závěť, kterou mu přinesete a kterou jste sepsali některým z níže uvedených způsobů. Za takovou úschovu a evidenci zaplatíte notářovi 1 100 Kč bez DPH.

Co se stane s mým majetkem, pokud nemám dědice a nesepíši závěť nebo dědickou smlouvu?

Majetek lidí, kteří zemřou bez jakýchkoliv dědiců a bez závěti či dědické smlouvy, propadne státu.

Můžu si jako fyzická osoba odečíst dar z daní?

Fyzické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1.000,- Kč.

V úhrnu lze odečíst maximálně 10 % ze základu daně (§ 15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu).

Kdy dostanu potvrzení o daru pro daňové účely?

Potvrzení o darech poskytnutých v roce 2017 budeme rozesílat hromadně. Prosím očekávejte jej ve svých poštovních a e-⁠mailových schránkách v týdnu od 29. ledna do 2. února 2018.

Jaký je rozdíl mezi pěstounskou péčí a osvojením?

Velmi jednoduše – v rámci osvojení (adopce) vzniká mezi dítětem a rodiči právoplatný příbuzenský vztah se všemi právy a povinnostmi. Rodiče dítě přijímají za vlastní a stávají se jeho zákonnými zástupci, jsou zapsáni do rodného listu dítěte, dítě přejímá příjmení rodičů.

Oproti tomu pěstounská péče je formou náhradní rodinné péče, pěstoun respektuje biologickou rodinu dítěte, důležitá rozhodnutí musí odsouhlasit i rodič nebo zákonný zástupce dítěte (např. žádost o pas). Pěstouni nemají vůči dítěti vyživovací povinnost a pobírají finanční příspěvky. Pěstounská péče oficiálně zaniká 18. rokem věku dítěte.

Podrobnější informace Vám rádi poskytneme osobně, případně se můžete obrátit i na sociální odbor příslušné obce s rozšířenou působností.

Jaký je rozdíl mezi osobou v evidenci a osobou pečující?

Osobou v evidenci je fyzická osoba, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Osobou pečující je fyzická osoba odpovědná za výchovu dítěte:

  • která je pěstounem (nikoli na přechodnou dobu)
  • která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo poručníkem, a to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte
  • které je dítě před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče rozhodnutím soudu nebo orgánu sociálně-právní ochrany dočasně svěřeno do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, a to po dobu trvání takové péče (tj. osoba, která má dítě v tzv. předpěstounské péči)
  • která je poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje, nebo
  • která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem.
Jaký je vztah mezi pěstouny a SOS dětskými vesničkami

Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, musí mít každý pěstoun uzavřenou dohoda-o-vykonu-pestounske-pece, tedy i pěstouni spolupracující se Sdružením SOS dětských vesniček mají tuto dohodu. V případě pěstounských rodin umístěných v rodinných domech SOS dětských vesniček jsou podmínky pobytu ve vesničce, užívání domu a doplňkové služby nad rámec dohody specifikovány v Nájemní smlouvě.

Podporuje stát finančně pěstounskou péči?

Pěstouni mohou žádat o dávky pěstounské péče, které vyplácí krajská pobočka Úřadu práce, která je příslušná k rozhodování o dávkách.

Dávkami pěstounské péče jsou:

  • příspěvek na úhradu potřeb dítěte
  • odměna pěstouna
  • příspěvek při převzetí dítěte
  • příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla
  • příspěvek při ukončení pěstounské péče.

O dávky je možno zažádat na kterémkoli kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce ČR, a to na předepsaném tiskopise (k dispozici na pobočkách Úřadu práce ČR nebo v elektronické podobě na webových stránkách MPSV mpsv.cz/formulare.)

Můžu si jako firma odečíst dar z daní?

Od základu daně, sníženého dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Daňová zvýhodnění se řídí zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, § 20 odst. 8 a § 34.

Kdo se může stát dobrovolníkem?

Děkujeme za váš zájem, ale v současné době máme dobrovolníku více, než dokážeme využít.