Chci podpořit

Etický kodex

Bezpečnost dětí je záležitostí každého z nás

VIZE, POSLÁNÍ A HODNOTY

SOS dětské vesničky jako nezávislá nevládní organizace jednají v zájmu dětí¹. Respektujeme různá náboženství i kultury a působíme v zemích a komunitách, kde naše poslání může přispět k rozvoji. Pracujeme v duchu naší Vize, poslání a hodnot, našich standardů kvality včetně Politiky na ochranu dětí a Úmluvy OSN o právech dítěte, kterou prosazujeme po celém světě.

Stáhnout etický kodex

Naše vize:

Každé dítě patří do rodiny a roste za pomoci lásky, úcty a bezpečí.

Naše poslání:

Vytváříme rodiny pro děti v nouzi, pomáháme jim utvářet jejich vlastní budoucnost a podílíme se na rozvoji jejich komunit.

Naše hodnoty:

  • Odvaha - Nebojíme se jednat
  • Nasazení - Dodržujeme své sliby
  • Důvěra - Věříme si navzájem
  • Zodpovědnost - Jsme spolehlivými partnery

Toto jsou základní přesvědčení a postoje, ze kterých naše organizace vychází, hlavní pilíře našeho úspěchu. Tyto nejdůležitější hodnoty udávají směr našim činům, rozhodnutím a vztahům při práci na plnění našeho poslání a zajišťování bezpečnosti dětí v naší péči. SOS dětské vesničky staví na těchto hodnotách, aby si udržely dobré jméno organizace pečující o děti vykazující vysokou kvalitu, integritu a úctu.

SOS dětské vesničky jsou si také vědomy existence externích kodexů a směrnic, které podporují naši práci v souladu s principy ochrany práv dětí a humanitárními principy a byly využity při přípravě tohoto kodexu.

Tento Etický kodex platí pro všechny osoby zaměstnané organizací SOS dětské vesničky i pro osoby ve smluvním či jiném formálním vztahu k naší organizaci, a to ve všech místech, kde působíme.

1. ZAJIŠTĚNÍ UCTIVÉHO A ZODPOVĚDNÉHO CHOVÁNÍ

1.1

Jsem si vědom/a toho, že jako zaměstnanec/spolupracovník organizace SOS dětské vesničky neustále ve své práci i životě SOS dětské vesničky reprezentuji. Beru na vědomí, že moje postoje a chování mají významný vliv na děti i spolupracovníky v SOS programech i na reputaci naší organizace. Budu proto na své chování dbát, a to jak v rámci organizace SOS dětské vesničky, tak i mimo ni. Budu zejména dodržovat zákony a další právní předpisy platné v místě, kde žiji a pracuji, a budu jednat v souladu s hlavními hodnotami organizace uvedenými výše.

1.2

Ve svých interakcích se všemi dětmi, mladými lidmi, spolupracovníky i osobami přidruženými k SOS dětským vesničkám se zavazuji chovat nenásilně a neprovokativně, což platí jak pro mé jednání, tak i jazykové prostředky a gesta. Budu dodržovat základní práva všech, a to bez ohledu na pohlaví, znevýhodnění, etnickou příslušnost, náboženství, kastu, jazyk, nakažení virem HIV či jiné zdravotní potíže a další aspekty jejich identity. Budu jednat spravedlivě, čestně a taktně a budu se k lidem chovat s důstojností a úctou. Budu dodržovat platné zákony a respektovat místní kulturu, tradice, zvyky a postupy, jež jsou v souladu s úmluvami OSN. Proto se nebudu podílet na žádné formě diskriminace, obtěžování či zneužívání (fyzického, sexuálního ani verbálního), zastrašování nebo využívání, ani žádným jiným způsobem nebudu porušovat práva ostatních.

1.3

Pokud jsem v postavení manažera, jsem si také vědom/a toho, že je mým dalším úkolem příkladně ukazovat dobré chování prosazované v tomto Kodexu, vytvářet prostředí, ve kterém může dobré chování vzkvétat, zajistit, že je s Kodexem každý obeznámen a že se všem dostává podpory při jeho aplikaci do praxe, a řešit nesprávné chování a skutečné i potenciální porušení tohoto Kodexu.

¹ – Do věku 18 let

2. PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ VE VZTAHU K DĚTEM

Prosazování blaha a rozvoje dětí

2.1

Zajímám se o situaci dětí obecně a budu vždy prosazovat jejich blaho a přispívat k rozvoji každého jednotlivého dítěte, aby mohl být plně využit jeho potenciál.

2.2

Budu přispívat k vytváření láskyplné a pečující atmosféry pro děti. Dětem budu vykazovat úctu, zajišťovat pro ně spravedlnost a porozumění, nabízet jim morální vedení a učit je sebekázni a dalším vhodným věcem.

2.3

Jsem si vědom/a toho, že jsem pro děti a mladé lidi vzorem, a proto se zavazuji vždy se chovat uctivě a důstojně.

2.4

Ke všem dětem, mladým lidem, spolupracovníkům a přidruženým osobám se budu chovat s citlivostí, tolerancí, důstojností a úctou, a to bez ohledu na rasu, barvu, etnickou příslušnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk a/nebo znevýhodnění či jakékoliv jiné charakteristické vlastnosti. Uznávám rovné příležitosti a budu se ke všem dětem chovat stejně, přičemž budu prosazovat i rovnost mezi pohlavími.

Ochrana dětí – zajišťování bezpečí dětí

2.5

Nikdy nezklamu důvěru, kterou ve mě vložila organizace SOS dětské vesničky, a budu děti chránit a sloužit jejich zájmům.

2.6

Vždy se budu chovat způsobem, který děti a mladé lidi chrání před všemi formami diskriminace, zneužívání, týrání a zanedbávání, a budu významně prosazovat naše hodnoty a naši vizi, že „každé dítě se rozvíjí v rodině a za pomoci lásky, úcty a bezpečí“ a budu podporovat jejich rozvoj.

2.7

Nebudu iniciovat, ani nebudu součástí, žádného milostného ani sexuálního vztahu s dětmi či mladými lidmi. Jsem si vědom/a toho, že takovýto vztah bude mít právní následky a dopad na dobré jméno organizace. Sexuální styk s dětmi je zakázán bez ohledu na zletilost či věk, od kdy může mít člověk legálně pohlavní styk dle platných zákonů. Nesprávné přesvědčení týkající se věku dítěte není ospravedlněním.

2.8

Nebudu vyměňovat peníze, zaměstnání, zboží ani služby za sex, včetně pohlavního styku či jiných forem ponižujícího, pokořujícího či vykořisťovatelského chování. To platí i pro výměny za jakoukoliv pomoc určenou uživatelům SOS služeb.

2.9

Nevstoupím do sexuálního vztahu se členy místní komunity, jimž se dostává nějaké formy pomoci, neboť tyto vztahy jsou založené na ze své podstaty nerovné dynamice moci a je pravděpodobné, že poškodí důvěryhodnost a integritu práce organizace SOS dětské vesničky.

2.10

Nenajmu si děti „na výpomoc v domácnosti“ (jako pomocníky v domácnosti), ani nedovolím, aby u mne doma děti bydlely či přespávaly (přes noc či po delší časová období), a to zejména, když tam nebude žádný jiný zodpovědný dospělý.

2.11

Zajistím, aby moje práce s dětmi byla pro ostatní viditelná, a obecně nebudu trávit nepřiměřenou dobu sám/sama s dětmi a pryč od ostatních.

2.12

Budu hlásit všechny své obavy týkající se skutečného či potenciálního týrání dětí, krutého zacházení či jakéhokoliv jiného porušení Politiky na ochranu dětí v souladu s naším systémem hlášení a reakcí. Budu takto činit s důvěrou, že budu ze strany organizace chráněn/a a podporován/a.

2.13

Budu zajišťovat důvěrnost²; údajů o dětech a mladých lidech v programech organizace SOS dětské vesničky (např. informace o jejich rodinném zázemí, zdravotním stavu apod.). Tato zásada mlčenlivosti se vztahuje i na bývalé příjemce SOS služeb a jejich sourozence a platí i poté, co zaměstnanci ukončí svůj pracovní poměr s organizací SOS dětské vesničky.

² – Zajištění důvěrnosti znamená „zajištění, že k informacím mají přístup pouze pověřené a oprávněné osoby”.

3. PROFESIONÁLNÍ CHOVÁNÍ VE VZTAHU K JINÝM ASPEKTŮM PRÁCE

Zodpovědné používání moci a postavení

3.1

Při jednání s vládními úředníky, dárci, sponzory, dodavateli a jinými přidruženými osobami organizace SOS dětské vesničky budu využívat svého postavení ku prospěchu organizace. Vůči osobám, se kterými má organizace SOS dětské vesničky nějaký obchodní vztah, nemám žádné povinnosti.

3.2

Jsem si vědom/a toho, že děti, mladí lidé i dospělí ke mně vzhlížejí jako k autoritě. Tohoto postavení nesmím využívat ke svému prospěchu ani ku prospěchu své rodiny či přátel.

3.3

To znamená, že jménem SOS dětských vesniček nesmím navázat žádný obchodní vztah se svou rodinou, přáteli či jinými osobními/pracovními kontakty na dodávání zboží či poskytování služeb organizaci SOS dětské vesničky, pokud takovéto zakázky nejsou založeny na otevřeném, spravedlivém, transparentním a zodpovědném zadávacím procesu a zboží či služby poskytované danou osobou či společností nepředstavují pro SOS dětské vesničky tu nejlepší kvalitu a hodnotu.

3.4

Nábor rodinných příslušníků či přátel spolupracovníků je přijatelný pouze v případě, že se tak děje v důsledku otevřeného, spravedlivého, transparentního a zodpovědného náborového procesu a v případě, že ke jmenování do funkce dojde na základě toho, že je daná osoba pro danou práci ta nejkvalifikovanější a nejvhodnější. Pokud se to týká rodinných příslušníků či přátel, neměli by se spolupracovníci a partneři v rámci SOS dětských vesniček náborového procesu ani rozhodování účastnit.

3.5

Jsem srozuměn/a s tím, že nesmím žádat o žádnou osobní odměnu, službu či laskavost od ostatních, zejména příjemců SOS služeb, na oplátku za naši pomoc, podporu, zboží či služby jakéhokoliv druhu a nepřijmu úplatky ani významné dary (s výjimkou symbolických dárků na důkaz uznání)³ od vlád, příjemců SOS služeb, dárců, dodavatelů či jiných osob, které mi byly nabídnuty v důsledku mého zaměstnání.

3.6

V případě zapojení do místních politických, náboženských či komunitních aktivit se zavazuji zajistit, že poslání a cíle SOS dětských vesniček nebudou kompromitovány a že nebude poškozena dobrá pověst organizace.

3.7

Během pracovní doby nebudu pít alkohol ani požívat jakékoliv látky, které významně zhoršují mé schopnosti vykonávat mou práci či poškozují dobré jméno organizace.

3.8

Zajistím dobré a konstruktivní pracovní vztahy tím, že nenavážu intimní osobní vztahy s ostatními spolupracovníky, které by narušovaly vzájemné vztahy na pracovišti. Jsem si vědom/a toho, že takovéto vztahy mohou ovlivnit pracovní atmosféru a morálku mých spolupracovníků.

Zodpovědné využívání zdrojů

3.9

Zdroje mně svěřené organizací SOS dětské vesničky budu spravovat transparentním a uvážlivým způsobem a v souladu se zavedenými kontrolními mechanismy zajišťujícími využití všech našich materiálních a lidských zdrojů.

3.10

Zaměstnanci jsou v organizaci SOS dětské vesničky těmi nejdůležitějšími zdroji – nebudu se chovat způsobem, který by mohl dát vzniknout zbytečným rizikům pro mé zdraví, bezpečí a bezpečnost, či zdraví, bezpečí a bezpečnost ostatních osob, se kterými pracuji.

3.11

Budu používat všechny počítače a jiné informační technologie zodpovědně a zdržím se jejich nepřiměřeného užívání, a to zejména ve vztahu k vytváření, prohlížení, stahování či distribuci jakýchkoliv nevhodných či pohoršlivých materiálů, mj. včetně závadných fotografií dětí.

3.12

Svou práci budu vykonávat ekologicky zodpovědným způsobem, abych tak v tomto ohledu mohl/a být vzorem pro děti a mladé lidi a abych mohl/a předat nedotčené a zdravé životní prostředí dalším generacím.

Zodpovědné používání informací

3.13

Vzhledem k tomu, že mé postavení v organizaci vyžaduje důvěru, budu sdílet informace nad rámec požadavků mé práce pouze velmi uvážlivě. Nebudu sdělovat žádné citlivé ani potenciálně poškozující informace externím subjektům ani fyzickým osobám, a to včetně zástupců médií, bez řádného oprávnění či nad rámec omezení stanovených v příslušných směrnicích SOS dětských vesniček.

3.14

Při sdílení obecných informací o dětech a spolupracovnících (např. dat, fotografií apod. pro účely PR) budu tak činit s úctou a se zřetelem na jejich soukromí a důstojnost.

3.15

Zavazuji se sdílet požadované informace včas, abych tak přispěl/a k harmonické pracovní atmosféře, přičemž vždy budu mít na paměti zájmy dítěte.

³ – V případě, že vám někdo nabídne, nebo jste již přijali dar jakéhokoliv druhu, měli byste o tom informovat vedoucího svého oddělení.

4. NÁSLEDKY PORUŠENÍ ETICKÉHO KODEXU

4.1

Na každém mém činu záleží! Uvědomuji si, že jakékoliv porušení tohoto Etického kodexu může mít vážný dopad na život dětí a mladých lidí i na naši organizaci. Organizace SOS dětské vesničky proto bude reagovat na porušení Etického kodexu způsobem, který bude považovat za adekvátní, a to bez ohledu na postavení, status či osobní vztahy – v souladu s platnou legislativou a/nebo stávajícími předpisy a směrnicemi organizace. Následky mohou zahrnovat disciplinární opatření včetně propuštění a případné nahlášení národním úřadům, např. polici či jiným příslušným orgánům.

4.2

Pokud se dozvím o jakémkoliv porušení Etického kodexu, jsem srozuměn/a s tím, že jsem povinen/povinna toto nahlásit svému vedoucímu či jiné osobě na pozici, která může taková hlášení přijímat, například v případě porušení ochrany dětí nebo obav z takovéhoto porušení osobě „důvěrníka“.

4.3

Jsem srozuměn/a s tím, že při hlášení skutečného či potenciálního porušení Etického kodexu budu tak činit v dobré víře v to, že organizace zajistí, že splnění mé povinnosti tyto případy hlásit pro mne nebude mít žádné negativní následky či důsledky, a to i v případě, že by se později ukázalo, že obvinění bylo nesprávné. Pokud nicméně vědomě učiním falešné obvinění, pak jsem také srozuměn/a s tím, že proti mně mohou být podniknuta disciplinární opatření. Pokud se dále ukáže, že jsem o nesprávném chování věděl/a, ale nehlásil/a ho, jsem si vědom/a toho, že i v takovémto případě proti mně mohou být podniknuta disciplinární opatření.

4.4

Jsem srozuměn/a s tím, že Etický kodex nemůže zahrnovat všechny aspekty dobrého chování. Pokud budu mít jakékoliv obavy týkající se možného nesprávného chování či chování, které by mohlo poškodit dobré jméno organizace, zavazuji se o svých obavách informovat svého vedoucího.

4.5

V případě, že se mé obavy týkají mého vedoucího, měly by být informace o situaci předány jeho/jejímu nadřízenému.

5. PODPIS A ZÁVAZEK

5.1

Etický kodex SOS dětských vesniček jsem si pečlivě přečetl/a a jasně mu porozuměl/a. Jsem si vědom/a toho, že organizace SOS dětské vesničky očekává, že budu standardy chování popsané v tomto Etickém kodexu vždy dodržovat a prosazovat. Jsem si plně vědom/a jeho kontextu a obsahu. Podpisem tohoto Etického kodexu se zavazuji se společně s celou organizací SOS dětské vesničky snažit požadované chování a životní styl dodržovat jako nezbytný předpoklad pro mou práci pro organizaci.

5.2

Obdržel/a jsem jedno vyhotovení tohoto dokumentu a stvrzuji ho svým podpisem. Jedno podepsané vyhotovení bude založeno v mé osobní složce.

Jméno:                                                  Datum:

Podpis:                                                  Místo: