SOS dětské vesničky pracují v souladu s Úmluvou o právech dítěte. Naším hlavním cílem je nejlepší zájem dítěte.

Každé dítě má právo plně rozvinout svůj potenciál, získat kvalitní vzdělání, účastnit se života ve společnosti a nebýt obětí diskriminace. Za ochranu dětí před všemi druhy zneužívání, opuštění, vykořisťování, násilí a diskriminace je zodpovědný každý z nás.

Uvědomujeme si, že ke zneužívání a vykořisťování dětí dochází v každé zemi i společnosti na světě. Ovšem i tehdy, pokusíme-li se zneužívání definovat jako celosvětový jev, díky obrovským kulturním, náboženským, sociálním, politickým, právním a ekonomickým rozdílům, jež děti zakoušejí, čelíme značným obtížím. SOS dětské vesničky respektují všechna kulturní a náboženská specifika, proto jsme si vytvořili jednotný rámec založený na širokém interkulturním a interdisciplinárním přístupu.

SOS dětské vesničky se zavazují, že budou zvyšovat obecné povědomí o této problematice, napomáhat její prevenci a chránit práva dítěte v rámci rodiny, komunity i národních úřadů.

Ochrana dětských práv patří mezi hlavní priority SOS dětských vesniček. Hlavní cílové skupiny představují děti a mladí lidé, poskytovatelé péče (rodiče, školská zařízení, zájmová volnočasová sdružení a další instituce), média a odpovědné státní i samosprávné instituce.