Projekt ESF: Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací

Finanční prostředky jsou poskytovány z projektu “Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací“ č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0016039 financovaného na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/2.2/008/16039 z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze spoluúčastí příjemce, tedy hlavního města Prahy. Dotace je poskytnuta na SOS Kompas Praha (Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) a jejím účelem je poskytnout finanční prostředky na poskytnutí základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb zákonem o sociálních službách.