Projekt ESF: Komplexní podpora pro děti s poruchami attachmentu

SOS dětské vesničky z. s., realizují projekt „Komplexní podpora pro děti s poruchami attachmentu nebo komplexním vývojovým traumatem“, který je financován z dotace Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011413, částkou 4 430 088,75 Kč. Termín realizace je 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021.

Projekt Komplexní podpora dětí s poruchou attachmentu nebo komplexním vývojovým traumatem* prostřednictvím terapeutického rodičovství  (dále jen Terapeutické rodičovství) vychází z potřeby poskytovat dětem v náhradní rodinné péči (NRP) a jejich pečovatelům komplexní podporu v utváření a posilování vzájemného vztahu, který bude mít léčivý potenciál.

V rámci projektu chceme do běžné praxe SOS dětských vesniček v péči o děti v náhradní rodinné péči zapracovat koncept „trauma-informed care“ (TIC), v překladu péči informovanou o traumatu. Koncept vychází z toho, že jedinci, kteří prožili trauma, na něj mohou reagovat ve všech oblastech svého života a jeho dopady mohou být i celoživotní. Dalším východiskem je zkušenost s tím, že reakce člověka na trauma zůstávají stále špatně pochopeny, a to ze strany pečovatelů, odborníků i lidí z běžné společnosti. Jejich reagování na traumatizované jedince může vést k jejich retraumatizaci či nechtěnému posilování neužitečného nebo až škodlivého psychosociálního fungování.

SOS dětské vesničky, jako doprovázející organizace pěstounských rodin, chtějí postupně zavádět v kontextu TIC přístup s názvem „Terapeutické rodičovství“. V našem projektu jej definujeme jako vědomé vytváření bezpečného vztahu a citového pouta mezi pečující osobou a dítětem, jehož podstatou je empatie. Při výchově je využíváno pevných hranic, které slouží k vybudování pocitu bezpečí. Vše sleduje jediný cíl, a to aby se dítě cítilo bezpečně a milováno a tím bylo dosaženo pozitivních změn v jeho prožívání a chování. Nejedná se o terapii dítěte poskytovanou odborníky z řad psychoterapeutů ani pěstouny, ale o využití efektivních a vědomých postupů pro navázání bezpečného a hojivého vztahu, který dítě zažívá v každodenním kontaktu se svou pečující osobou. Odborníci mohou být nápomocni rodičům při získávání informací, dovedností a podpory při využívání tohoto přístupu.

Do roku 2021 se má stát tento přístup běžnou praxí ve všech našich pobočkách. V následných pěti letech se SOS dětské  vesničky budou snažit o šíření konceptu TIC mezi odborníky i širokou veřejnost. Konkrétně se bude jednat především o vytvoření multidisciplinárních týmů, zahájení spolupráce se školami a školskými zařízeními a vybudování seminářů a školení pro odbornou i laickou veřejnost s tématy TIC.