Práva dětí v náhradní péči, od teorie k praxi: doporučení mladých lidí jako základ potřebných změn

SOS dětské vesničky jsou partnerem mezinárodního projektu, který je zaměřen na práva dětí žijících bez rodičovské péče.

SOS dětské vesničky jsou partnerem mezinárodního projektu „Rights of children in alternative care, from theory to practice: filling the gaps through peer research“ („Práva dětí v náhradní péči, od teorie k praxi: doporučení mladých lidí jako základ potřebných změn“), který je zaměřen na práva dětí žijících bez rodičovské péče a bude realizován ve čtyřech zemích (Albánie, Česká republika, Finsko, Polsko).

Cíle projektu

 • ovlivnit podobu systému náhradní péče o děti
  • získat konkrétní doporučení mladých lidí s osobní zkušeností z náhradní péče k systému přípravy mladých lidí na odchod z náhradní péče do samostatného života.
  • shromáždit příklady dobré praxe z činnosti příslušných úřadů a poskytovatelů péče v oblasti přípravy mladých lidí v náhradní péči na vstup do samostatného života.
 • přispět k šíření povědomí o právech dětí v náhradní péči
  • příprava informačních materiálů pro děti a mladé lidi v náhradní péči i poskytovatele náhradní péče na téma dětských práv.
  • zvláštní pozornost bude věnována především právům dětí v náhradní péči, jak je definují různé mezinárodní dokumenty (Úmluva o právech dítěte, Pokyny OSN k náhradní péči o děti, Standardy Quality4Children).

Účast mladých lidí

Celý projekt klade mimořádný důraz na přímé zapojení mladých lidí s osobní zkušeností z náhradní péče. Od mladých lidí zapojených do projektu se očekává především ochota sdílet své názory a diskutovat o navržených řešeních, aby dílčí i konečné výstupy projektu odrážely jejich osobní zkušenosti z náhradní péče a byly srozumitelné a využitelné nejen pro odborníky v oblasti náhradní péče o děti, ale především pro mladé lidi odcházející z náhradní péče.

V každé zúčastněné zemi bude proškoleno 10 – 15 mladých lidí se zkušeností z náhradní péče jako tazatelé pro dotazníkové šetření, které bude zaměřeno na mladé lidi připravující se na odchod z náhradní péče a ty, kteří již náhradní péči opustili a žijí samostatně. Celkem by měli tito tazatelé získat odpovědi od minimálně 400 mladých lidí (100 v každé zemi). V průběhu dotazníkového šetření by měli být osloveni mladí lidé z pěstounské péče, dětských domovů i dalších forem náhradní péče. Hlavní výhodou projektu je, že ho budou provádět sami mladí lidé.

Výstupy projektu

 • národní zpráva (text zprávy zde)
  • získaná doporučení mladých lidí k systému přípravy na odchod z náhradní péče a vybrané příklady dobré praxe z činnosti příslušných úřadů a poskytovatelů péče.
  • navrhované změny v systému přípravy mladých lidí na odchod z náhradní péče.
 • mezinárodní zpráva
  • nejvýznamnější informace obsažené v jednotlivých národních zprávách.
  • prezentována zástupcům institucí EU včetně členů Evropské komise a Evropského parlamentu s cílem dosáhnout co největšího vlivu na podobu náhradní péče o děti v Evropě.

Tento dokument a jeho obsah vyjadřují pouze názory autora a Evropská komise není zodpovědná za jakékoliv další užívání informací v něm uvedených.