Odcházení z náhradní péče

SOS dětské vesničky mají v oblasti přípravy mladých lidí žijících v náhradní péči na odchod do samostatného života dlouholetou zkušenost.  Podpora přípravy na odchod (jak v průběhu procesu péče, tak potom intenzivněji v rámci programu SOS Komunity mládeže, když se mladí lidé blíží věku 18 let) a služby následné péče (především v programu Polozávislého bydlení) jsou zásadními výhodami systému náhradní péče o děti v rámci SOS dětských vesniček. Jsme přesvědčeni, že můžeme významně přispět k podobě připravované reformy díky našim zkušenostem v poskytování náhradní péče o děti.

Věříme, že příprava na odchod pomáhá mladým lidem žijícím v náhradní péči při snazším přechodu do samostatného života, kde neexistují rozdíly mezi “péčí” a “běžným životem”. Aby bylo tohoto cíle dosaženo, bylo v rámci projektu stanoveno několik základních priorit, k jejichž přijetí a rozvoji v systému náhradní péče o děti v České republice by měl projekt přispět.

Na prvním místě musí být zaveden odpovídající právní a finanční systém, které bude podporovat proces přípravy na odchod z péče. Dále musí být posilovány kompetence mladých lidí potřebné pro vstup do samostatného života. V neposlední řadě je třeba zlepšovat dovednosti a kompetence poskytovatelů péče, aby  byli schopni adekvátně podporovat mladé lidi během procesu opouštění péče.

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou děti a mladí lidé žijící v systému náhradní péče v České republice. Další cílovou skupinou jsou poskytovatelé péče a organizace zprostředkovávající náhradní péči. Aby projekt dosáhl požadovaných cílů, bude zacílen na všechny s rozhodovací pravomocí, ať již vládní nebo nevládní organizace na celostátní, regionální a místní úrovni.

Nejvýznamnější projektové aktivity:

 • příprava potřebných dokumentů, které budou sloužit jako obsahová podpora projektu
  • Analýza systému následné péče
  • doporučení mladých lidí ke službám připravujícím mladé lidi na odchod z péče
  • popis projektu a analýza systému následné péče ve verzi přátelské dětem a mladým lidem
  • soubor nástrojů pro lidi připravující se na odchod z péče (včetně verze přátelské dětem a mladým lidem)
 • vytvářet a využívat příležitosti ke sdílení existujících zkušeností z oblasti přípravy mladých lidí na odchod z náhradní péče, dosáhnout zařazení tohoto tématu na program jednání zákonodárců, usilovat o změny v praxi i závazných pravidlech
  • akce (kulaté stoly, semináře, konference) pro všechny významné zainteresované odborníky a organizace včetně zákonodárců s cílem podpořit zavedení standardů v oblasti odcházení z péče jako prioritu v oblasti náhradní péče o děti
  • výměna zkušeností a informací mezi mladými lidmi s osobní zkušeností z různých forem náhradní péče
 • využití mezinárodních informačních mechanismů k zesílení tlaku na odpovědné státní instituce, aby převzaly aktivní roli v prosazování přípravy mladých lidí na odchod z náhradní péče
  • dosáhnout zařazení tématu odcházení mladých lidí ze systému náhradní péče do Alternativní zprávy o plnění Úmluvy o právech dítěte