Kde, kdy a jak pomáháme?

Poskytované služby

Rodinám s dětmi poskytujeme sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v regionech Prostějovska a Konicka. Služba je poskytována ve formě ambulantní (v prostorách pobočky SOS Kompas) nebo ve formě terénní (v domácnosti rodiny, na úřadech či na jiném vhodném místě).

V oblastech podpory rodičovství

 • pomáháme se zajištěním školní docházky dětí
 • pomáháme s přípravou dětí do školy a vzděláváním rodičů
 • podporujeme ke zdravému životnímu stylu
 • pomáháme rozvíjet dovednosti dětí a hledáme pro ně smysluplné volnočasové aktivity
 • učíme jak komunikovat s dětmi a dalšími členy rodiny
 • podporujeme při návratu dítěte z ústavní péče zpět do rodiny
 • pomáháme překonat závislost na drogách a alkohol

Při rozchodu a rozvodu rodičů

 • pomáháme při obnovení nebo upevnění kontaktu rodičů s dětmi
 • pomáháme s přípravou návrhů na soud
 • pomáháme s dohodou mezi rodiči

Při jednání na úřadech

 • učíme, jak komunikovat na úřadech
 • pomáháme s vyřizováním sociálních dávek
 • pomáháme při hledání zaměstnání
 • pomáháme sepisovat a podávat návrhy na soud, úřady a instituce
 • doprovázíme při jednáních

Provozní doba

Pondělí:   7:00 – 11:30, 12:00 – 17:00   terénní forma
Úterý:       7:00 – 11:30, 12:00 – 15:00   ambulantní forma
Středa:     7:00 – 11:30, 12:00 – 17:00   terénní forma
Čtvrtek:    7:00 – 11:30, 12:00 – 15:00   terénní forma
Pátek:       7:00 – 11:30, 12:00 – 13:30   terénní forma

Adresa:

Plumlovská 68, 796 01 Prostějov

Jak postupujeme

Cílem naší práce je stabilizovat rodinu, která se nachází ve složité sociální či materiální situaci, a předejít tak odebrání dítěte či narušení rodinných vztahů.

S ohroženou rodinou pracujeme přímo v jejím přirozeném prostředí, nejlépe u ní doma či v jiném prostředí, kde se rodina cítí bezpečně. Terénní sociální pracovníci pomáhají všem členům rodinného systému vyrovnat se s nepříznivou životní situací.

Při vedení domácnosti

 • pomáháme při hledání vhodného bydlení a zaměstnání
 • pomáháme při hospodaření a vedení domácnosti
 • pomáháme s řešením zadluženosti a stabilizací příjmů rodiny
 • pomáháme s orientací ve finančních záležitostech a vedením rodinného rozpočtu

Terénní sociální pracovnice SOS Kompasu řeší s rodinami záležitosti, které pomohou stabilizovat situaci v rodině a umožní zachovat rodinné vazby a bezpečné prostředí pro výchovu dětí.

Financování

Poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  je hrazeno v rámci projektu Služby sociální prevence v Olomouckém kraji, reg. č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

NÁZEV PROJEKTU: „SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE V OLOMOUCKÉM KRAJI“

 • Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057
 • Datum zahájení realizace projektu: 1. 11. 2015
 • Datum ukončení realizace projektu: 28. 2. 2019
 • Celkové náklady v Kč: 336 620 483, 64 Kč
 • Výše dotace ESF: 286 127 411, 09 Kč
 • Výše dotace ze státního rozpočtu: 33 662 048, 36 Kč
 • Podíl Olomouckého kraje: 16 831 024, 19 Kč

Projekt je spolufinancován v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je zajistit fungování 7 vybraných služeb sociální prevence na území Olomouckého kraje v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách.

V rámci projektu budou financovány následující služby sociální prevence:

 • azylové domy (§ 57) – v rámci § 57 budou podporovány Azylové domy pro muže a ženy a Azylové domy pro rodiny s dětmi,
 • sociální rehabilitace (§ 70),
 • sociálně terapeutické dílny (§ 67),
 • podpora samostatného bydlení (§ 43),
 • domy na půl cesty (§ 58),
 • intervenční centra (§ 60a)
 • a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65).

Vybrané sociální služby projektu budou podporovat cílové skupiny v tomto projektu a přispívat k jejich sociálnímu začleňování, které je definováno jako proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.

Po dobu realizace projektu bude zajištěno stabilní financování vybraných služeb pro cílové skupiny.

Realizací projektu bude dosaženo vytvoření podmínek pro prevenci sociálního vyloučení a pro sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území Olomouckého kraje prostřednictvím zajištění poskytování dostupnosti a kvality a kontroly služeb vybraných sociální prevence (azylové domy, domy na půl cesty, intervenční centra, podpora samostatného bydlení, sociálně aktivizační služby pro rodiny a dětmi, sociálně terapeutické dílny a sociální rehabilitace).

Můžeme něco dělat lépe?

Máme zájem zlepšovat naše služby. Pokud věříte, že bychom něco mohli dělat lépe, budeme rádi, pokud nám to řeknete.

Stížnosti, podněty nebo připomínky k naší práci můžete sdělit osobně kterémukoliv pracovníkovi zařízení, zaslat je na mailovou adresu uvedenou v kontaktech, případně poštou na naši adresu.

V případě, že si chcete stěžovat na vedoucí/ho zařízení, můžete stížnost adresovat regionálnímu řediteli pro Zlínský a Olomoucký kraj.

Každou stížností se budeme zabývat, stěžovatele o způsobu jejího vyřízení budeme informovat. Způsob vyřízení anonymní stížnosti bude zveřejněn na nástěnce v zařízení.

Kontaktujte nás