Projekt Vybrané služby sociální prevence na území Jihomoravského kraje,registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741 je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu ČR a rozpočtu Jihomoravského kraje.

Více informací ZDE.

Kde, kdy a jak pomáháme?

Poslání

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je poskytovat podporu a pomoc rodinám s dětmi, jejichž zdravý vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé životní situace, kterou rodina sama bez pomoci nedokáže překonat.

Cíle služby

Cílem služby je stabilizovat rodinu, která se nachází ve složité či materiální situaci, do té míry, aby byla schopna samostatně zvládat nároky každodenního života a zajistit svým dětem odpovídající prostředí pro jejich všestranný rozvoj a bezpečí.

Kde pomáháme

Služba je poskytována sociálními pracovnicemi:

 • terénní formou v přirozeném prostředí rodin ve vybraných mikroregionech Brna – venkov (Kuřimsko, Ivančicko, Rosicko)
 • ambulantní formou v prostorách poskytovatele:areál SOS dětské vesničky Brno, Borůvková 11, Brno – Medlánky 621 00nebov terénní kanceláři na adrese:Nám. 13. prosince 1182/17, Oslavany, Brno – venkov

Po domluvě lze službu poskytovat i na jiných pracovištích (např. orgány sociálně-právní ochrany dětí, zdravotnická zařízení, výchovně-vzdělávací a volnočasové instituce), případně na jiném místě dle dohody mezi sociální pracovnicí a rodinou.

Provozní doba

TERÉNNÍ FORMA
Pondělí:  7:00 – 11:30 a 12:00 – 19:00
Úterý:     7:00 – 11:30 a 12:00 – 19:00
Středa: 7:00 – 11:30 a 12:00 – 19:00
Čtvrtek: 7:00 – 11:30 a 12:00 – 19:00
Pátek: 7:00 – 11:30 a 12:00 – 19:00

AMBULANTNÍ DEN – PORADENSTVÍ V KANCELÁŘÍCH V BRNĚ A OSLAVANECH
Úterý:  8:00 – 11:00

Ambulantní forma služby je poskytována po domluvě se sociální pracovnicí také v prostorách SOS dětských vesniček Brno – Medlánky nebo v kanceláři v Oslavanech v tomto časovém rozmezí (pondělí – pátek: 7:00 – 19:00).

Terénní forma služby je poskytována v uvedeném časovém rozmezí na základě dohody klienta a sociální pracovnice. Terénní forma služby – může být poskytována také o víkendu (v časovém rozmezí mezi 7:00 – 19:00) a to pouze ve výjimečných předem dohodnutých případech, kdy si není klient schopen při řešení určité situace pomoci vlastními silami nebo si zajistit pomoc a podporu další osobou (např.: pomoc ze strany rodinného příslušníka, přátel, sousedů, příslušné služby nebo instituce apod.). Takovou situací je myšlen např. doprovod dítěte do institucionálního zařízení (nemocnice, internátní zařízení), které není rodič (zákonný zástupce) schopen zajistit vlastními silami.

Kontakt

Pro dohodnutí setkání kontaktujte sociální pracovnice služby:

Komu pomáháme

 • rodinám s dětmi (do 26 let věku dítěte v případě, že se jedná o nezaopatřené dítě dle zákona o státní sociální podpoře), které se ocitly v nepříznivé sociální nebo ekonomické situaci a nejsou schopny ji vlastními silami zvládnout.

Patří sem:

 • biologičtí rodiče (jeden či oba dle charakteru spolupráce),
 • děti,
 • ostatní osoby pečující o dítě,
 • osoby, které jsou v kontaktu s dítětem na základě žádosti či rozhodnutí soudu (prarodiče nebo další příbuzní či blízké osoby dítěte, žadatelé o NRP, pěstouni, apod.),
 • ostatní děti v rodině, partner rodiče či pečující osoby, prarodiče dětí apod.

Službu neposkytujeme v případě, že

 • osoba žádá o službu, kterou neposkytujeme,
 • nemáme momentálně dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • osoba nespadá do cílové skupiny,
 • osoba nespadá do územní působnosti služby.

Jaké činnosti poskytujeme

 • Základní stabilizace rodiny
 • Podpora při zajištění identifikačních a jiných osobních dokladů
 • Podpora v oblasti vzdělávání, přípravy na zařazení se na trh práce
 • Podpora zařazení se a udržení se na trhu práce
 • podpora hospodaření s finančními prostředky, pomoc při zajištění hmotného zabezpečení rodiny
 • Pomoc při hledání a udržení optimálního bydlení a podpora při vedení chodu domácnosti
 • Podpora při zajištění zdravotní péče a prevence proti rizikovému způsobu života na zdraví členů rodiny
 • Pomoc při uplatňování práv, osobních zájmů a prevence v oblasti rizikového chování a kriminality
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Podpora při vytváření funkčních sociálních vazeb v rámci rodiny
 • Podpora a rozvoj rodičovských kompetencí ve vztahu k dětem

Jaké konkrétní činnosti vám můžeme poskytovat naleznete zde: Konkrétní činnosti SOS Kompas

Veškeré naše služby vám poskytujeme bezplatně!

Pracujeme prostřednictvím „Regionálních karet Jihomoravského kraje“, odkaz zde: Regionální karty JmK

Můžeme něco zlepšit?

Máme zájem zlepšovat naše služby. Pokud věříte, že bychom něco mohli dělat lépe, budeme rádi, pokud nám to řeknete.

Stížnosti, podněty nebo připomínky k naší práci můžete sdělit osobně kterémukoliv pracovníkovi zařízení, zaslat je na mailovou adresu uvedenou v kontaktech, případně poštou na naši adresu.

V případě stížnosti na pracovníky služby se můžete obrátit na Mgr. Kateřinu Dunovskou, Ředitelku programů podpory ohrožených rodin a to telefonicky: +420 737 295 729 nebo emailem: katerina.dunovska@sos-vesnicky.cz

Každou stížností se budeme zabývat, stěžovatele o způsobu jejího vyřízení budeme informovat.

Kontaktujte nás