Doprovázíme pěstouny i v Praze a Středočeském kraji

Z čeho vycházíme:

Dítě se specifickými potřebami, které přichází do náhradní rodinné péče, má za sebou často náročnou traumatickou životní zkušenost.  Jeho projevy chování jsou mnohdy pro okolí nepochopitelné. Dítě se například jeví jako neposlušné, vzdorovité, neempatické – prostě „zlobivé“, někdy je pak označováno jako „nezvladatelné“. Dítě vidí svět a lidi v něm přes pomyslný filtr, který je poskládaný z jeho špatných zkušeností. Svět a lidé pro něj proto často nejsou bezpeční, důvěryhodní nebo spolehliví. Dítě se tak často nevědomě brání nebezpečnému světu, schovává se před blízkostí nebo řeší věci na vlastní pěst.

Při pochopení kořenů jejich chování a nabídnutí speciálních výchovných přístupů mohou tyto děti začít opouštět své nevědomé obranné strategie a měnit své chování. Nejde o to měnit dítě, ale prostřednictvím specializovaného přístupu nabídnout dítěti možnost uvidět svět a lidi v něm bez onoho filtru, opustit své nevědomé obrany a být více dítětem.

Pěstouni jsou ti, kteří nabízejí sami sebe a otevírají těmto dětem své domovy. Tráví s nimi nejvíce času, mají tedy nejlepší šanci dítě skutečně poznat, a jejich vztah k němu je klíčovým prvkem pro to, aby se dítě mohlo uzdravovat ze svých zranění, traumat a ztrát. I proto máme k práci pěstounů velký respekt a jejich názory, postřehy a postoje jsou pro nás cenné.

Profesionalizujeme pěstounskou péči

SOS dětské vesničky nově nabízejí podporu pěstounským rodinám i v Praze. Touto službou reagujeme na potřeby pěstounů, kteří přijímají děti se specifickými potřebami, a kteří chtějí ještě lépe rozumět potřebám svěřených dětí a rozvíjet své dovednosti nabídnout dětem stabilní a láskyplný vztah, který pomůže léčit jejich traumata a ztráty z minulosti.

Zároveň chceme pilotně odzkoušet profesionální pěstounskou péči. Pěstounům, kteří se do tohoto projektu budou chtít zapojit a splní kritéria pro tento projekt, nabídneme pracovněprávní vztah s odpovídající odměnou. Více informací o tomto projektu níže v rámečku níže.

Poslání služby:

 • Partnerským způsobem podpořit pěstouny v jejich poslání a roli tak, aby každému přijatému dítěti dávali nejlepší možnou péči.
 • Nabízet takové služby, které podpoří pěstouny přijímající děti se specifickými potřebami (děti týrané, zneužívané, děti s poruchami attachmentu, poruchami chování, děti se zdravotním znevýhodněním apod.)
 • Pilotně odzkoušet model profesionální pěstounské péče, kdy pěstouni budou v pracovně právním vztahu s SOS dětskými vesničkami.
Pomohli jsme 1272 dětem

Co pěstounům nabízíme:

1) Spolupráce v klíčových specifických oblastech náhradní rodinné péče

Společně s pěstouny a s dítětem s ohledem na jeho individuální potřeby plánujeme poskytování našich služeb. Každá rodina může využívat podporu pracovníků SOS dětských vesniček. Kromě běžného poradenství nabízíme podporu specialistů v těchto oblastech:

 • Terapie poruch attachmentu nebo terapie zaměřené na léčbu traumatu
 • Nastavení kontaktů dítěte s jeho osobami blízkými
 • Zpracování minulosti dítěte
 • Zvládání školní docházky a vzdělávání
 • Péče o duševní zdraví dítěte a v případě potřeby spolupráce s psychiatry

V případě potřeby zprostředkujeme podporu dalších odborníků. Spolupracujeme např. s Attachmentovým centerm ATTA www.attachment.cz

2) Podpora rozvoje kompetencí pěstounů

Nabízíme ucelené specializované vzdělávání zaměřené na poskytování pěstounské péče způsobem,

Kde pomoc poskytujeme:

Pracujeme především v přirozeném prostředí rodin, navštěvujeme je po předchozí dohodě v jejich domácnostech nebo se setkáváme na jiném vhodném místě. Zázemí, konzultační a terapeutickou místnost máme v prostorách metodického centra v Lahovské 85 . Místo je dobře dostupné veřejnou dopravou i osobním automobilem.

Kdo službu zajišťuje:

který pomůže dítěti vyrovnat se s jeho traumaty, ztrátami a který povede k nápravě poruch attachmentu, které jsou příčinou dalších problémů dítěte v prožívání, chování a mezilidských vztazích.

Nabízíme také vzdělávání v terapeutických technikách, které mohou pěstouni využívat pro práci s dítětem v domácím prostředí. Naší ambicí není, aby se pěstouni stali terapeuty, ale aby mohli být vztahově léčivými osobami, které umějí používat vhodné terapeutické nástroje a techniky (tzv. terapeutické pěstounství)

3) Péče o psychohygienu pěstounů

Pěstounská péče sebou přináší situace, které jsou pro všechny zúčastněné emocionálně náročné a vyčerpávající. Proto považujeme za důležité nabídnout pěstounům možnost využívat supervizi a v případě potřeby i další podporu pro zvládnutí zátěžových situací.

Za samozřejmost považujeme nabídku odlehčovací péče v zákonem daném rozsahu (zajištění celodenní péče o svěřené dítě v rozsahu alespoň 14 dní v kalendářním roce, poskytnutí pomoci při zajištění osobní péče o svěřené dítě v dalších případech daných zákonem).

Vzdělávání

Aktuální nabídka vzdělávacích kurzů pro pěstouny:

Naše hodnoty

Odvaha

 • Oceňujeme odvahu pěstounů nabídnout svůj život dětem, které to potřebují, oceňujeme odvahu dětí, které musí často čelit velmi těžkým výzvám.
 • Chceme odvážně jednat v zájmu dětí i pěstounů.

Závazek – plníme naše sliby

 • Naši odpovědnost směrem k těm, kterým pomáháme, bereme vážně. Zavazujeme se k dlouhodobé spolupráci s pěstounskými rodinami, které s námi uzavřou dohodu o výkonu pěstounské péče.

Důvěra

 • Můžete nám důvěřovat, ať již jste pěstouni, děti nebo další profesionálové v oblasti péče o ohrožené děti.
 • Důvěřujeme našim partnerům a spolupracovníkům v pomoci dětem. Důležitými partnery jsou pro nás pěstouni – důvěřujeme jim a věříme v jejich kompetence.

Odpovědnost

 • Odpovídáme za kvalitu našich služeb
 • Odpovídáme všem našim partnerům – pěstounům, dětem, státním i nestátním institucím

Financování

Činnost SOS Přístavu v Praze a Středočeském kraji je částečně kryta ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Na financování služby dále využíváme naše vlastní zdroje, především dary a příspěvky od našich sponzorů.

Projekt specializované pěstounské péče je financován z NADACE J&T.

Můžeme něco dělat lépe?

Máme zájem zlepšovat naše služby. Pokud věříte, že bychom něco mohli dělat lépe, budeme rádi, pokud nám to řeknete.

Podněty, připomínky nebo stížnosti k naší práci můžete sdělit osobně kterémukoliv pracovníkovi zařízení, zaslat je na mailovou adresu uvedenou v kontaktech, případně poštou na naši adresu nebo vložit do označené schránky na vstupní bráně SOS Přístav.

V případě, že si chcete stěžovat na pracovníky SOS Přístav, můžete stížnost adresovat výkonné ředitelce SOS dětských vesniček.

Každou stížností se budeme zabývat, stěžovatele o způsobu jejího vyřízení budeme informovat. Způsob vyřízení anonymní stížnosti bude zveřejněn na nástěnce v prostorách SOS Přístav.

Podrobné informace o postupu vyřizování stížností naleznete zde.

Kontaktujte nás