Dům na půl cesty

Mladým dospělým lidem usnadňujeme v bouři nejistot jejich start do vlastního samostatného života. Pomáháme jim správně zakotvit a vyplout správným směrem.

Co služba obsahuje

Kdo jsme

V domě na půl cesty SOS Kotva naleznou mladí lidé všestrannou podporu při přebírání plné zodpovědnosti za svůj vlastní život. Dům na půl cesty usnadňuje vykročení do samostatného života. V SOS Kotva usilujeme, aby byli mladí lidé schopni vést samostatný a odpovědný život. Naším mottem je: „Neudělám to za tebe. Naučím tě však, jak to můžeš udělat ty sám.”

Dům na půl cesty SOS Kotva se nachází v klidné čtvrti Brna s dobrou dostupností do centra, mladí lidé jsou ubytováni v dvoulůžkových pokojích a žije v něm maximálně 8 klientů. Druhým stupněm domu na půl cesty je dvoupokojový byt v centru Brna, ve kterém mohou bydlet  maximálně 2 klienti.

Komu pomáháme

Dům na půl cesty SOS Kotva je pobytová sociální služba určená osobám ve věku od 18-26 let z celé České republiky, kteří opouštějí:

 • náhradní rodinnou péči (pěstounská péče, poručenství)
 • ústavní výchovu (školská zařízení pro výkon )stavní výchovy)
 • pobyt v jiných institucích (např. zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc)

Zájemce o službu by měl studovat či pracovat, případně být ochoten o práci/studium usilovat po přijetí do služby.

Komu služby neposkytujeme:
 • osobám s vážným zdravotním omezením, které potřebují pomoc jiné osoby nebo bezbariérové uspořádání prostor
 • osobám s chronickým nekompenzovaným psychiatrickým onemocněním, včetně nekompenzované závislosti na návykových látkách
 • osobám, které z důvodu zdravotního stavu ohrožují svým jednáním sebe nebo ostatní na zdraví či životě
 • osobám s omezenou svéprávností
 • osobám ve fázi akutního infekčního onemocnění
 • matkám s dětmi
 • osobám, kterým byla v době kratší 6 měsíců ukončena v DPC SOS Kotva smlouva o poskytování sociální služby z důvodu hrubého porušení Vnitřního řádu služby

Nabídka DPC SOS Kotva, Vnitřní řád DPC SOS Kotva.

Chcete požádat o poskytování služby? Potřebný dokument najdete zde: Žádost o poskytování sociální služby

Cíle služby

Hlavním cílem služby je začlenění mladých dospělých, kteří se nacházejí v obtížné situaci, do společnosti. Pomoci jim zkvalitnit život tak, aby se neuchylovali k nevhodným řešením jejich situace, jako je např. páchání trestné činnosti, užívání návykových látek aj.

Konkrétní cíle služby a zároveň oblasti, ve kterých sociální pracovníci klienty podporují, jsou zejména:

 • převzetí odpovědnosti a samostatnost
 • práce a vzdělání
 • finance a hospodaření
 • schopnost komunikovat s úřady a institucemi
 • samostatné vedení domácnosti
 • smysluplné trávení volného času
 • integrace a socializace v běžné společnosti (vztahy)
 • návazné bydlení

S každým klientem služby jsou na základě jeho individuálních potřeb, možností a výchozí situace stanovovány krátkodobé i dlouhodobé měřitelné a dosažitelné cíle. Ty jsou zaznamenávány do individuálního plánu, stejně jako kroky, jak bude klient postupovat a jakou podporu k tomu potřebuje. Sociální pracovník se s klientem během jeho pobytu ve službě pravidelně setkává a podporuje ho v překonávání překážek, které stojí na cestě k dosažení cíle. Snaha o plnění individuálního plánu je jednou ze základních podmínek, aby mohl klient službu využívat.

Zásady poskytování služby

 • vzájemný respekt mezi klientem a sociálním pracovníkem
 • respektování rozhodnutí klienta, který je tím, kdo určuje oblasti, na kterých bude během využívání služby pracovat
 • individuální přístup ke klientům a jejich potřebám
 • rovnost přístupu sociálních pracovníků ke klientům
 • profesionalita
 • diskrétnost
 • navození vztahu důvěry mezi klientem a sociálním pracovníkem
 • informovanost klienta (o poskytované službě, o dostupných zdrojích, možnostech řešení jeho situace aj.)
 • přístup ke klientovi, který povede k jeho maximální možné samostatnosti

Pracovní postupy služby jsou zpracovány v jednotlivých Standardech kvality sociální služby DPC SOS Kotva. Ty jsou zájemcům k nahlédnutí v kanceláři vedoucí/ho Domu na půl cesty SOS Kotva.

Financování

Klienti hradí náklady služby dle stanovených cen, dále na chod zařízení přispívá MPSV v rámci dotací pro poskytovatele sociálních služeb s celostátní působností.

Můžeme něco zlepšit?

Máme zájem zlepšovat naše služby. Pokud věříte, že bychom něco mohli dělat lépe, budeme rádi, pokud nám to řeknete.

Stížnosti, podněty nebo připomínky k naší práci můžete sdělit osobně kterémukoliv pracovníkovi zařízení, zaslat je na mailovou adresu uvedenou v kontaktech, případně poštou na naši adresu.

Kde službu poskytujeme

Kontaktujte nás

Víte o dítěti v krizi, nebo potřebujete pomoc vy sami? Neváhejte nám zavolat a zeptat se, kde najít pomoc.