Dům na půl cesty

Mladým dospělým lidem usnadňujeme v bouři nejistot jejich start do vlastního samostatného života. Pomáháme jim správně zakotvit a vyplout správným směrem.

Co služba obsahuje

Kdo jsme

Jsme pobytová sociální služba, která umožňuje plynulý vstup mladého plnoletého člověka do samostatného a odpovědného života.

Usilujeme o naplňování kritérií férové a inkluzivní služby pro LGBTI+ klientelu.

Komu pomáháme

Osobám ve věku 18-26 let z celé České republiky, kteří opouštějí:

 • náhradní rodinnou péči (pěstounská péče, poručenství)
 • ústavní výchovu (školská zařízení pro výkon ústavní výchovy)
 • pobyt v jiných institucích (např. zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc)
 • nacházejí se v tíživé životní situaci a potřebnou podporu jim není schopna poskytnout rodina.

Zájemce o službu by měl studovat či pracovat, případně být ochoten o práci/studium usilovat po přijetí do služby.

Respektujeme jedinečnost každého člověka bez ohledu na genderovou identitu, vztahovou orientaci, etnickou příslušnost, náboženské či politické přesvědčení.

Komu službu neposkytujeme:

 • vážně nemocným či osobám s hendikepem, které potřebují dopomoc druhých nebo bezbariérový přístup
 • osobám s nezaléčeným duševním onemocněním nebo se závislostí na návykových látkách, které by narušovaly chod služby nebo ohrožovali sebe nebo ostatní klienty či pracovníky
 • osobám s mentálním postižením
 • osobám s omezenou svéprávností
 • osobám, které mají akutní infekční nebo parazitární onemocnění
 • osobám s dětmi
 • osobám, kterým v posledním půlroce byla udělena výpověď ze služby DPC SOS Kotva.

Cíle služby

Hlavním cílem služby je začlenění mladých dospělých, kteří se nacházejí v obtížné situaci, do společnosti.

Konkrétní cíle služby a zároveň oblasti, ve kterých sociální pracovníci klienty podporují, jsou zejména:

 • převzetí odpovědnost za svůj život, být samostatný/á
 • mít práci a vzdělání
 • mít zajištěný finanční příjem a umět s ním hospodařit
 • umět komunikovat s úřady a institucemi
 • samostatně vést domácnost
 • smysluplně trávit volný čas
 • pěstovat vztahy s lidmi (přátelské, partnerské, příbuzenské…)
 • před odchodem ze služby si najít kvalitní bydlení.

Snažíme se pomoci klientům zkvalitnit život tak, aby se neuchylovali k nevhodným řešením problémů, jako je např. páchání trestné činnosti nebo užívání návykových látek.

Každý klient má hlavní slovo v tom, čeho chce kdy ve svém životě dosáhnout, na čem bude se svým klíčovým pracovníkem pracovat. Pravidelně se spolu scházejí a mluví o klientových přáních, potřebách, obtížích i o tom, co se mu daří. To, co společně naplánují, se zapíše do Individuálního plánu a klient potom usiluje o to, aby domluvené kroky plnil. Pracovník mu při tom poskytuje potřebnou podporu.

Zásady poskytování služby

 • vzájemný respekt mezi klientem a sociálním pracovníkem
 • respektování rozhodnutí klienta – on je tím, kdo určuje, na čem bude ve svém životě pracovat
 • individuální přístup ke klientům a jejich potřebám
 • rovnost přístupu sociálních pracovníků ke klientům
 • profesionalita
 • mlčenlivost
 • navození vztahu důvěry mezi klientem a sociálním pracovníkem
 • informovanost klienta (o službě, dostupných zdrojích, možnostech klienta)

Pracovní postupy služby jsou zpracovány v jednotlivých Standardech kvality sociální služby DPC SOS Kotva. Ty jsou zájemcům k nahlédnutí v kanceláři vedoucí/ho Domu na půl cesty SOS Kotva.

Pracovní postupy služby jsou zpracovány v jednotlivých Standardech kvality sociální služby DPC SOS Kotva. Ty jsou zájemcům k nahlédnutí v kanceláři vedoucí/ho Domu na půl cesty SOS Kotva.

Kontaktujte nás

Kde službu poskytujeme

Kontaktujte nás

Víte o dítěti v krizi, nebo potřebujete pomoc vy sami? Neváhejte nám zavolat a zeptat se, kde najít pomoc.