Koalice Za snadné dárcovství za finančního přispění Nadace Via při příležitosti Mezinárodního dne závětí 13. září vyhlašuje každoročně Měsíc dobročinné závěti. V období od 13. září do 12. října 2022 dárcům a dárkyním, kteří ve své poslední vůli pamatují na dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci, proplatí notářský poplatek za sepsání závěti. Cílem je upozornit, že prostřednictvím dobročinné závěti lze konat dobré skutky jak za života, tak i po něm.

Závěti ve prospěch neziskových organizací jsou v mnoha zemích běžnou záležitostí, v České republice zatím tato forma pomoci není příliš rozšířená. Přitom podle průzkumu iniciovaného koalicí Za snadné dárcovství 58 % českých seniorů považuje pomoc formou daru ze závěti za správnou. Věnovat lze peníze, nemovitosti, cenné papíry… jakýkoliv, i malý dar se počítá.

Sepsání závěti u notáře je v současné době nejjistější cestou, jak eliminovat nejistotu ohledně osudu svého majetku. Nedávný rozsudek Nejvyššího soudu totiž změnil zažitá pravidla prokazování platnosti závětí, které nejsou sepsány notářem, ale “pouze“ vlastnoručně nebo před svědky. Koalice Za snadné dárcovství od 13. září do 12. října proplatí náklady na notářský poplatek za sepsání zápisu o závěti (1 800 Kč bez DPH) všem štědrým dárcům a dárkyním, kteří v testamentu formou daru podpoří činnost vybrané dobročinné organizace.

Více informací o Měsíci dobročinné závěti – www.zavetpomaha.cz

Koalice Za snadné dárcovství sdružuje více než třicet pět významných a respektovaných neziskových organizací (např. SOS dětské vesničky, Amnesty International ČR, Armáda spásy, Člověk v tísni, Domov Sue Ryder, Lékaři bez hranic, Post Bellum, Skaut, Zdravotní klaun ad.) Tato nezávislá platforma pracuje na rozvoji individuální filantropie v České republice, vedle osvětové kampaně Závěť pomáhá uskutečňovala Daruj pravidelně na podporu pravidelného dárcovství a další aktivity.

SOS dětské vesničky na své dárce nezapomínají

Inženýr Stanislav Nábělek a jeho sestra Sylvie odkázali své jmění SOS dětským vesničkám. Z jejich dědictví organizace mimo jiné každý rok hradí část volnočasových aktivit pro děti z pěstounských rodin a pro děti z rodin ohrožených, kterým pomáhají sociální pracovnice z terénní sociální služby SOS Kompas. Odkaz obou mecenášů připomíná pamětní tabulka umístěná na lavičce přímo v areálu SOS dětské vesničky v Karlových Varech, z níž je hezký výhled na hřiště i celý areál vesničky.

Dědictví po panu Zdeňku Voráčkovi zase pomohlo vybudovat metodické centrum v pražských Lahovicích, kde SOS vesničky pořádají desítky školení a dalších akcí pro pěstouny a odborníky z oblasti náhradní rodinné péče. Také pan Voráček má na budově metodického centra svoji pamětní tabulku.

O odkaz dárců, kteří zemřeli bez dědiců a své jmění velkoryse odkázali SOS dětským vesničkám, pečuje organizace i jiným způsobem: „Bereme dědictví jako velký závazek. Tím, že nám dárci odkázali své jmění, přijali nás vlastně do své rodiny,“ říká Jindra Šalátová, ředitelka organizace. „Nejen, že na tyto dárce vzpomínáme, ale také pravidelně navštěvujeme jejich hroby a pečujeme o ně,“ dodává Jindra Šalátová.

Co by vás mohlo zajímat

Kdo po mně ze zákona dědí?

Pokud nesepíšete závěť, stanoví občanský zákoník šest tzv. dědických tříd, a to podle blízkosti jejich vztahu k zůstaviteli. Tyto skupiny začínají u nejbližší rodiny (děti a manžel/ka) a postupují dále k vzdálenějším příbuzným až po např. prarodiče, strýce či neteře. Zjednodušeně řečeno, pokud nemáte nejbližší příbuzné, dědí po vás ti vzdálenější. Podrobný popis najdete zde.
Nevlastní děti a nevlastní sourozenci nejsou zařazeni v žádné dědické třídě. Mohou dědit leda jako tzv. spolužijící osoba („ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele“, § 1636 – 1637 Nového občanského zákoníku). Spolužijící osoba je zařazena ve druhé a třetí dědické třídě, takže může dědit jen tehdy, pokud zůstavitel nezanechal potomky.

Stanoví zákon, že někoho nesmím v závěti vynechat?

Ano, neměl/a byste ve své závěti vynechat tzv. neopomenutelné dědice. Když je vynecháte, neznamená to neplatnost závěti, ale neopomenutelným dědicům (tj. potomkům zůstavitele) se musí i tak dostat jejich povinného dílu: nezletilým potomkům alespoň ¾ jejich zákonného dědického podílu, zletilým alespoň ¼. Výjimkou je případ, kdy své potomky vydědíte. Důvody vydědění jsou uvedeny zde.

Mohu určit, na co bude můj dar použit?

Ano. V závěti či dědické smlouvě je možné stanovit dědicovi nebo odkazovníkovi různé podmínky nebo příkazy. Pokud jsou v souladu s veřejným pořádkem, srozumitelné a nejsou projevem vaší zjevné svévole, pak jsou tyto doložky platné a vymahatelné. Například stanovíte-li dědicovi příkaz, pak se jeho splnění může domáhat osoba, v jejíž prospěch příkaz je, nebo osoba k tomu určená závětí. Podrobnější informace najdete zde.

Co kdyby v době smrti už vybraná dobročinná organizace neexistovala?

V tomto případě se k části závěti, kde je na dobročinnou organizaci pamatováno, nepřihlíží. Pokud by byla jediným obmyšleným subjektem, pak by se na situaci nahlíželo, jako by závěť nebyla.

Více informací o Měsíci dobročinné závětiwww.zavetpomaha.cz