TISKOVÁ ZPRÁVA

NEW YORK, 26. června 2019 – Před 30 lety slíbili světoví vůdci, že budou hájit práva dětí. Přesto dnes miliony dětí nechodí do školy, čelí chudobě, násilí, zanedbávání a zneužívání. Zpráva Child Rights Now! Zahajujeme druhou revoluci vyzývá světové společenství k naplnění nesplněných slibů Mezinárodní úmluvy OSN o právech dítěte.

Zprávu vydáváme společně v alianci šesti významných světových organizací pomáhajících dětem (Joining Forces Alliance) a vyzýváme k nové éře závazků vůči dětem. Apelujeme na vlády, aby mezi své priority zařadily pomoc dětem, které stále trpí, často následkem diskriminace založené na pohlaví, rase, kastě, náboženství, postižení nebo sexuální orientaci.

“Od doby, kdy byla přijata Úmluva o právech dítěte, se situace dětí výrazně zlepšila. Přesto nemůžeme přehlížet miliony těch, jejichž práva jsou stále pošlapávána,” řekl Meg Gardinier, předseda dozorčího výboru Joining Forces Alliance. “Svět přehlíží ty nejzranitelnější děti – ty, které čelí extrémní chudobě, žijící v nestabilních zemích nebo zemích zmítaných válkou, uprchlíky a děti s postižením. V oblasti převedení závazků do konkrétních, trvalých změn zaostáváme a musíme se zlepšit. Toto je morální, právní a ekonomické selhání, které si svět nemůže dovolit.”

Následující světové statistiky odráží výzvy, kterým musíme čelit. Každý rok:

  • Více než pět milionů dětí zemře z důvodů, kterým umíme předcházet, a na nemoci, které umíme léčit. Téměř polovina těchto dětí umírá na následky podvýživy.
  • 95 tisíc dětí ročně je zabito, 70% z nich jsou chlapci. 15 milionů dospívajících dívek ročně zažije znásilnění.
  • 64 milionů dětí nemá přístup k základnímu vzdělávání

Mezi klíčové faktory, které přispívají k neplnění závazků, patří mezi nedostatečné investice do služeb, které jsou pro děti nejpodstatnější. Většina zemí například nedodržuje pravidlo vyčlenění 5-6% HDP na zajištění základní zdravotní péče pro všechny děti. A zahraniční pomoc, na níž je závislých mnoho nejchudších zemí, je omezována i v tak důležitých oblastech, jako je zdravotnictví a školství.

Dalším faktorem je nedostatek kvalitních dat. Vlády často spoléhají na statistická data, ze kterých lze ale jen obtížně vyčíst údaje o dětech se specifickými potřebami. Je potřeba nespokojit se jen s obecnými statistikami, ale sledovat také údaje zohledňující pohlaví, věk, místo bydliště a případné postižení, protože nejzranitelnější jsou znevýhodněné skupiny dětí.

Joining Forces Alliance vyzývá vlády, aby jednaly a naplnily všechny části Úmluvy o právech dítěte. Je potřeba přijmout tyto kroky:

  • Přijetí legislativy, strategií, rozpočtů a programů, které budou chránit všechny děti bez rozdílu
  • Prosazování práv všech znevýhodněných dětí a rovnost pohlaví
  • Podpora smysluplného zapojení dětí a prosazování jejich práva na svobodné vyjádření názoru

Pro zlepšení stávající situace je klíčové dětem skutečně naslouchat a vnímat jejich pohled na věc. Děti jsou stále často vnímány jako pasivní příjemci rozhodnutí dospělých, bez ohledu na to, že právo dětí spolurozhodovat o sobě samých je jedním z klíčových principů Úmluvy OSN o právech dítěte. Překážky pro to nacházíme na všech úrovních: názory dětí nedostatečně zohledňují zákony, dospělí nedokáží zprostředkovat dětem jejich smysluplné zapojení a děti, které čelí porušování svých práv, se obtížně dovolávají nápravy.

“Poslouchejte nás,” říká Lucia, mladá dívka ze Španělska, která se podílela na zpracovávání této zprávy. “Mnoho lidí si myslí, že názory dětí jsou směšné a nepodstatné, že nemá smysl se jich na nic ptát. I kdyby ten názor byl dobrý, jste dítě, takže váš názor se nepočítá. Změňme to.”

Mezinárodní federace SOS Children’s Villages, jejiž součástí je i česká organizace SOS dětské vesničky, je jednou z šesti organizací podepsaných pod výzvou. Její výkonný ředitel Norbert Meder účast na výzvě zdůvodnil takto: „Děti, které přišly o péči vlastních rodičů nebo jsou touto ztrátou ohroženy, patří často mezi ohrožené skupiny, na něž stát zapomíná. Je pro nás velkou výzvu spojit síly s dalšími organizacemi pomáhajícími dětem a pracovat s vládami členských zemí na naplňování závazků vyplývajících z Úmluvy OSN o právech dítěte.“

Výkonná ředitelka českých SOS dětských vesniček Jindra Šalátová k tomu dodává: “ I Česká republika má v oblasti ochrany dětí stále co zlepšovat. Přes dlouhodobou kritiku z mnoha stran stále stovky dětí ročně procházejí kojeneckými ústavy a dětskými domovy pro děti do 3 let věku. Opakovaná kritika zaznívá také ke znevýhodnění romských dětí v přístupu ke vzdělávání nebo nedostatečné podpoře sociálního bydlení. Existuje stále mnoho rodin a dětí, které neznají jiný život než na ubytovnách a v azylových domech, což se negativně projevuje mimo jiné také na prospívání těchto dětí ve škole. SOS dětské vesničky proto považují výzvu za aktuální i pro nás a vyzývají i naši vládu, aby ochranu práv dětí stanovila jako prioritu.”

**

Společná výzva Child Rights Now! vznikla spoluprací mezi šesti největšími světovými neziskovými organizacemi pracujícími s dětmi do 18 let věku a sdruženými do Joining Forces Alliance (ChildFund Alliance, Plan International, Save the Children International, SOS Children’s Villages International, Terre des HOmmes International Federation a World Vision International). Plnou verze zprávy a doporučení (v angličtině) najdete zde: https://child-rights-now.org/