Rok 2015 se pro SOS dětské vesničky nesl v duchu expanze, na jejímž počátku před třemi lety stála hluboká transformace poskytovaných služeb. Pomoc poskytovaná SOS dětskými vesničkami se v roce 2015 dostala k 893 dětem, což představuje meziroční nárůst o 82 % a ve srovnání s rokem 2012 jde dokonce o desetinásobek. Významný podíl na růstu má především rozvoj preventivních programů a rozšíření pěstounské péče mimo SOS dětské vesničky po roce 2012. „Vzhledem k široké paletě poskytovaných služeb pro ohrožené děti a jasně koncipované vizi dalšího rozvoje věříme, že je dosavadní tempo růstu SOS dětských vesniček dlouhodobě udržitelné,“ říká národní ředitelka Jindra Šalátová. SOS dětské vesničky jsou jednou z nejdéle fungujících a dobře etablovaných neziskových nestátních organizací působících v České republice. Na rok 2015 připadlo významné jubileum, a to 45. výročí otevření první SOS dětské vesničky v Karlových Varech. Od jejího otevření v roce 1970 našlo pouze v tamní pěstounské péči domov a bezpečí více než 200 dětí.

VÝJIMEČNOST V DIVERZITĚ AKTIVIT

SOS dětské vesničky jsou rozsahem svých aktivit v českém prostředí jedinečná/výjimečná organizace.  Tradičně poskytovaná služba pěstounské péče dětem, které nemohly setrvat v rodinném prostředí, je v posledních letech doplňována širokým spektrem jiných služeb a aktivit. SOS dětské vesničky dnes aktivně působí v oblasti preventivní, tzv. sociálně aktivizační, pomoci přímo v rodinách, u nichž existuje riziko odebrání dítěte, zároveň provozují nízkoprahové zařízení, kde jsou děti ze sociálně ohrožených rodin vedeny ke smysluplnému využívání volného času a k dosahování lepších studijních výsledků. Komplexnost služeb SOS dětských vesniček dotváří podpůrné programy zaměřené na mladé dospělé z pěstounských rodin a dětských domovů, které čeká vstup do samostatného života.

ZDROJE FINANCOVÁNÍ, RŮST VÝNOSŮ

SOS dětské vesničky jsou tradiční a důvěryhodnou organizací, které se díky vysokému standardu poskytovaných služeb daří získávat finanční prostředky z grantů, lokálních zdrojů i od soukromých dárců. Soukromé zdroje financování se na celkových příjmech podílí více než 50 % a jsou tudíž nejvýznamnější položkou. Klíčovou roli přitom hrají příspěvky od drobných soukromých dárců, kteří na chod SOS dětských vesniček přispívají pravidelně. Významná je i podpora z řad firem a filantropických nadací. Z celkových příjmů 70,6 milionů Kč se individuální příspěvky podílely 18,7 miliony Kč a příspěvky firemních dárců činily 11,9 milionů Kč.  To umožnilo poskytnout pomoc většímu počtu klientů/příjemců pomoci, celkem až 893 dětem, na což jsme právem hrdí.

Výroční zprávu si můžete přečíst zde