SOS dětské vesničky se připojili k otevřenému dopisu evropskému komisaři pro pracovní místa a sociální práva Nicolasu Schmitovi. Nesouhlasíme se současným vládním návrhem přesunu peněz z Evropského sociální fondu do betonových staveb. K dopisu se připojili poskytovatelé sociálních služeb, lidskoprávní organizace, organizace pracující s dětmi a mladými lidmi, zástupci akademického sektoru, veřejné správy i lidé se zkušeností bezdomovectví či uživatelé sociálních služeb.

Otevřený dopis:

Vážený pane komisaři,

Obracíme se na Vás jako poskytovatelé sociálních služeb, lidskoprávní organizace, organizace pracující s dětmi a mladými lidmi, zástupci akademického sektoru, veřejné správy i lidé se zkušeností bezdomovectví či uživatelé sociálních služeb. Jsme znepokojeni z procesu přípravy rozdělení alokací fondů ESIF v ČR pro příští programové období a chceme Vás požádat o podporu a pevný postoj EK při vyjednávání alokací s vládou ČR.

ČR čelí stále řadě výzev v sociální oblasti, jako je nedostatečné zastoupení žen s dětmi a zranitelných skupin na trhu práce, regionální koncentrace chudoby a růst počtu sociálně vyloučených lokalit, předluženost, bezdomovectví a vyloučení z bydlení, stárnutí obyvatelstva, převaha ústavní péče oproti komunitní podpoře, a další strukturální problémy. Evropský sociální fond v ČR výrazně přispívá k pokroku v řešení těchto problémů: Pomohl vzniknout 1500 dětským skupinám pro 20 tisíc dětí i mikrojeslím. Evropské prostředky přispěly k tomu, aby děti bez rodin nemusely vyrůstat v ústavech, k transformaci péče o duševní zdraví, k podpoře integrace Romů. V rámci programu OPZ se vzdělává 3000 zdravotních sester a 1250 lékařských pracovníků a farmaceutů. OPZ také pomáhá v podpoře řešení bezdomovectví, obětem trestné činnosti, či rodičům samoživitelům. V mnoha ohledech prostředky ESF v ČR zajišťují základní veřejné služby.

Vývoj posledních týdnů ukázal, že vláda ČR si plně neuvědomuje vážnost situace v sociální oblasti a potřebnost prostředků ESF. Dne 14. 10. 2020 byl vládě ČR předložen návrh alokací fondů ESIF pro programové období 2021–2027, který redukoval podporu z původně navržených 1,6 mld. EUR na 1 mld. EUR. Investice do sociálního smíru a koheze měly být bez jakéhokoliv odůvodnění z velké části nahrazeny investicemi do betonu. Tento návrh nebyl vládou přijat, o měsíc později však byli členové Monitorovacího výboru Operačního programu zaměstnanost informováni, že alokace ESF+ se oproti předpokladu bude krátit o 10 % (ve prospěch Fondu soudržnosti) a že v mantinelech této alokace se nyní program OPZ+ bude dále připravovat. Ani jeden z návrhů se neopíral o jakékoliv analýzy či strategické dokumenty ČR a EU.

Krácení považujeme za neadekvátní ze tří hlavních důvodů. Zaprvé, velká část problémů v sociální oblasti stále přetrvává a nyní rozhodně není dobrý čas polevovat v úsilí v jejich řešení. Zadruhé, v důsledku pandemie COVID 19 očekáváme zhoršení ekonomické situace řady obyvatel vinou negativních dopadů počínající ekonomické krize. Tito lidé budou potřebovat sociální služby a podporu zaměstnanosti, aby se nedostali do dlouhodobé chudoby a sociálního vyloučení. Třetím důvodem pro zachování alokace je stárnutí populace a nová možnost financovat ze zdrojů ESF+ také projekty pro seniory.

Nahodilé a neodůvodněné změny v dlouhodobě plánovaných alokacích pro programové období 2021–2027 ještě před jeho začátkem jsou z našeho pohledu nepřípustné. Vedle krátkozrakosti při preferování investic do betonu před lidmi je zde riziko vážných problémů s čerpáním prostředků ESIF, protože návrhy realokací nejsou doprovázeny ani kvalitním zhodnocením absorpční kapacity. Pokud by se ČR rozhodla během příštího programového období pro dílčí realokace, ať už z důvodu špatného čerpání v konkrétní oblasti, či neočekávaných událostí, je to dle našeho názoru legitimní, změny navrhované nyní však legitimní nejsou.

Vážený pane komisaři, věříme, že si stejně jako my uvědomujete potřebu pokračovat v ČR ve strukturálních změnách v sociální oblasti, stejně jako budoucí rizika demografického a ekonomického vývoje. Chceme Vás proto požádat, abyste využil všech svých možností pro zachování či navýšení alokace ESF+ v ČR pro příští programové období.

S pozdravem

Mgr. Iva Kuchyňková a Dr. phil Štěpán Ripka