Rok 2015 byl třetím rokem od zahájení transformace SOS dětských vesniček, na jejímž konci stojí široké portfolio nových služeb pro ohrožené děti, desetinásobný rozsah pomoci poskytované v průběhu roku a jasná vize dalšího udržitelného rozšiřování programů.

TRADIČNÍ MODEL PÉČE

Od svého vzniku na konci šedesátých let poskytovaly až do roku 2012 SOS dětské vesničky výhradně pěstounskou péči. V postupně budovaných SOS vesničkách v Karlových Varech, ve Chvalčově a v Brně rozvinula organizace unikátní způsob péče o děti, které nemohou vyrůstat ve své původní rodině, s cílem vytvořit co nejpřirozenější rodinné prostředí a maximálně napomoci zachování přirozených vazeb dětí, zejména sourozeneckých.

SOS vesničky tak byly schopny přijímat pěstouny starající se o početnější sourozenecké skupiny, které by jinak nemohly zůstat pohromadě a byly by rozdělené mezi více pěstounů či institucí. Na druhou stranu pěstounů schopných a ochotných starat se o 8 či více dětí již dlouho ubývá, a proto se kapacity vesniček v novém tisíciletí stále hůře naplňovaly. Ve stejné době se také organizace stále častěji dostávala do finančních problémů. SOS dětské vesničky stály na rozcestí.

DRUHÝ DECH A DESETINÁSOBNÝ RŮST

Nakonec se organizace rozhodla využít změny legislativy regulující péči o ohrožené děti, k níž došlo na začátku roku 2013 a která změnila její postavení poskytovatele pěstounské péče, jako impuls k hluboké vnitřní proměně. SOS dětské vesničky nastartovaly svůj přerod do moderní organizace schopné poskytovat pestrou paletu pomoci ohroženým dětem přizpůsobenou jejich různým potřebám a odlišné sociální i rodinné situaci. Stejně tak začaly pracovat na posílení své finanční stability a schopnosti udržitelně růst.

Zatímco v roce 2012 zajišťovaly SOS dětské vesničky pěstounskou péči pro 86 dětí žijících v některé ze tří SOS vesniček, v roce 2015 již byly schopny pomáhat 893 dětem v pěstounské, preventivní, krizové i následné péči v desítkách různých obcí ČR.

„Jsem moc rád, že se nám podařilo úspěšně transformovat naši organizaci a nastartovat dynamický a přitom udržitelný rozvoj našich programů. Díky tomu můžeme pomáhat stále většímu počtu ohrožených dětí,“ říká Petr Lužný, který jako národní ředitel SOS dětské vesničky v této době vedl. „Velký dík přitom patří našim dárcům a partnerům, bez jejichž podpory bychom těchto vynikajících výsledků nemohli dosáhnout.“

KLÍČOVÁ JE PREVENCE

Kromě podpory pěstounské péče programy SOS dětských vesniček nyní zahrnují také preventivní pomoc rodinám ohroženým odebráním dítěte, krizovou pomoc týraným, zneužívaným či zanedbávaným dětem, stejně jako následnou péči pro dospívající děti z pěstounských rodin či dětských domovů při přechodu do samostatného života.

Jednoznačně nejvíce dětí prochází právě preventivními programy zaměřenými na zlepšení stavu rodin, jimž hrozí odebrání dětí, stejně jako na zvýšení šancí na budoucí uplatnění u dětí žijících v rizikovém sociálním prostředí. Právě program SOS Kompas, který pomáhá v ohrožených rodinách, se v roce 2015 nejvíce rozšířil, a to do Prahy, Zábřehu a Prostějova, a celkově pomáhal 499 dětem.

„Práci s ohroženou rodinou vnímáme jako klíčovou, a proto jsme se v loňském roce zaměřili především na rozšiřování preventivních programů,“ říká nová národní ředitelka SOS dětských vesniček Jindra Šalátová. „Soustředíme se na to, aby co nejvíce dětí mohlo zůstat ve svých vlastních rodinách a k jejich odebrání vůbec nedošlo.“

BUDOUCÍ RŮST A FINANČNÍ STABILITA

Tato transformace pomoci spojená s rozvojem nových programů a dramatickým nárůstem počtu příjemců pomoci byla a je možná jen díky současné transformaci ekonomické spočívající v soustavném snižování nákladů u existujících aktivit na jedné straně a rozšiřování zdrojů na straně druhé. Organizace se navíc musí vyrovnat se skutečností, že od roku 2017 nebude dostávat finanční příspěvek od mezinárodní federace SOS dětských vesniček, která potřebuje přemístit své zdroje do méně rozvinutých regionů. SOS dětské vesničky tak budou o to více závislé na svých dárcích a partnerech.

S jejich pomocí však budou SOS dětské vesničky i nadále schopny poskytovat pomoc stále většímu počtu ohrožených dětí. V roce 2016 jich bude již 1.200.