VÝNOSY

Celkové výnosy činily 69,8 mil. Kč, což je o 2 % méně než v loňském roce.

Většinu provozních výnosů, 79 %, tvořily lokální zdroje. Příspěvky od soukromých dárců z ČR se na provozních výnosech podílely z 54 %. V rámci lokálních zdrojů pak tvořily soukromé příspěvky plných 64 %.

Nárokové příspěvky i nenárokové granty a dotace byly 16 mil. Kč a celkově tak tvořily 25 % našich provozních výnosů. Dalších 17 % připadlo na zahraniční zdroje a necelých 4 % tvoří ostatní menší příjmy organizace.

Většina příjmů ze soukromých zdrojů pochází od drobných soukromých dárců, mezi nimiž klíčovou roli hrají pravidelní dárci. V roce 2016 jsme celkem získali 40 770 finančních darů od 13 556 individuálních dárců v celkové výši 20 mil. Kč. Důležitou součást příjmů ze soukromých zdrojů poskytují rovněž podporovatelé z řad firem a filantropických nadací, s nimiž budujeme vzájemně prospěšné vztahy, které nám umožňují zajistit dlouhodobou stabilitu poskytované pomoci ohroženým dětem. V roce 2016 nám firemní dárci a nadace poskytli finanční prostředky přes 12 mil. Kč. Důležitou součástí soukromé podpory jsou věcné dary a darované služby, které nám umožňují šetřit část našich prostředků. V roce 2016 jsme obdrželi nefinanční pomoc v celkové výši přesahující 864 tis. Kč.

Díky členství v mezinárodní federaci SOS Children’s Villages International jsme obdrželi ze zahraničních zdrojů přes 7,2 mil. Kč. Kromě toho jsme navíc obdrželi 3 mil. Kč od soukromých zahraničních sponzorů.

V roce 2016 jsme obdrželi státní příspěvky a finanční granty a dotace z veřejných zdrojů (měst, krajů i ministerstev) v celkové výši přes 16 mil. Kč, což oproti předchozímu roku představuje pokles o 12 %.

Soukromé dary32 978 535,00
Individuální dary20 026 199,00
Firmy a nadace12 057 746,00
Věcné dary894 590,00
Veřejné zdroje16 033 285,00
Veřejné granty a dotace8 554 385,00
Státní příspěvky7 478 900,00
Zahraniční zdroje11 208 637,00
provozní dotace8 499 592,00
mezinárodní sponzoring2 709 045,00
Ostatní výnosy2 768 684,00
Provozní výnosy celkem62 989 141,00
členský poplatek1 268 427,00
ostatní finanční výnosy276 350,00
základní kapitál5 258 382,00
SUMA výnosy69 792 300,00

NÁKLADY

Celkové náklady SOS dětských vesniček dosáhly v roce 2016 výše 62,4 mil. Kč. Oproti loňskému roku vzrostly o pouhých 46 tis. Kč. I přes omezený růst nákladů se podařilo navýšit počet příjemců pomoci o 42 %, a to zejména díky navýšení kapacit efektivnějších preventivních programů s nižšími provozními náklady.

Přímé programové náklady na úrovni středisek zajišťujících poskytování pomoci ohroženým dětem a rodinám dosáhly výše 35,2 mil. Kč, což oproti předchozímu roku představuje nárůst o 11 %. Jejich těžiště, 17,5 mil. Kč, tvořil provoz tří SOS dětských vesniček zajišťujících služby pěstounským rodinám a také pomoc dospívajícím dětem z pěstounské péče či dětských domovů.

9,8 mil. Kč (28 % z programových nákladů) činily náklady na preventivní služby ohroženým dětem a rodinám s dětmi v programech SOS Kompas a SOS Kajuta, jimiž v roce 2016 prošlo 1060 dětí, tedy 83 % všech příjemců pomoci. Na okamžitou pomoc dětem v krizové situaci v zařízeních SOS Sluníčko bylo vynaloženo 7,8 mil. Kč.

Nepřímé programové výdaje se realizovaly na úrovni národní kanceláře, která zajišťuje koordinaci a metodickou podporu programů, nábor terénních pracovníků a účetnictví celé organizace. Tyto náklady dosáhly 10 mil. Kč.

Náklady vynaložené přímo či nepřímo na služby poskytované ohroženým dětem činily 45,3 mil. Kč, tedy 83 % provozních nákladů.

V roce 2016 dosáhly náklady na získávání darů, péči o dárce a propagaci 9,48 mil. Kč. Díky výraznému zefektivnění a stabilizaci činností jsme dosáhli poklesu o 11 % nákladů a zároveň navýšení fundraisingových výnosů o 1,6 mil Kč.

V roce 2016 jsme hospodařili s účetním ziskem 7,4 mil. Kč s cílem navýšit finanční rezervu pro rok 2017, kdy organizace přestane dostávat dotace z mezinárodní federace.  Finanční rezerva je nutná pro zajištění plynulého chodu organizace a dlouhodobých kvalitních služeb ohroženým dětem.

NÁKLADY
LOKALITA Karlovy Vary10 018 904,00
SOS dětská vesnička (SOS Přístav)4 955 573,00
Kompas746 035,00
Sluníčko4 317 296,00
LOKALITA Chvalčov11 528 413,00
SOS dětská vesnička (SOS Přístav)4 696 816,00
Kajuta947 663,00
Kompas5 883 934,00
LOKALITA Brno9 405 295,00
SOS dětská vesnička (SOS Přístav)7 907 383,00
Kompas1 497 912,00
LOKALITA Praha4 278 992,00
Kompas784 127,00
Sluníčko3 494 865,00
Koordinace a administrativa10 087 161,00
Investice do získávání darů9 481 921,00
Provozní náklady celkem54 800 686,00
Členský poplatek1 268 427,00
Ostatní náklady131 667,00
Odpisy6 168 349,00
NÁKLADY CELKEM62 369 129,00