SOS dětské vesničky, z.s. pořádají sérii workshopů zaměřených na podporu dětí se zdravotním postižením. Jedná se o aktivitu realizovanou v rámci projektu zaměřeného na specializaci pěstounské péče o děti se specifickými potřebami realizovaném za podpory organizace INclude a ve spolupráci s organizací Validus z Chorvatska. Všechny workshopy povedou zkušení lektoři Dave Hasbury a Patti Scott z USA.

ČAS PRO VEDOUCÍ… MĚNÍME NAŠI VIZI A KULTURU

4. – 5. listopadu 2019
Předpokládaný čas pro oba dny 9.00 – 17.00
Tento workshop je určen pro lidi ve vedoucích pozicích v organizacích nebo státní správě, kteří mohou ovlivňovat vizi a strukturu poskytovaných služeb a také přístup a kulturu organizací.

Cílem workshopu je přemýšlet o tom, jak je naše pomoc lidem se zdravotním postižením ovlivněna naším vnímáním těchto lidí a společnosti, ve které žijí.

Po dlouhou dobu jsme oddělovali osoby se zdravotním postižením od společnosti, abychom je léčili nebo jim poskytovali péči. Pro mnoho lidí znamenalo toto nastavení jednosměrnou jízdenkou ven ze společnosti do paralelního světa služeb, mimo komunitní život, do kterého neměli možnost se vrátit.

Inkluze do společnosti znamená jiné porozumění tomu, kým tito lidé jsou a co potřebují, aby mohli být členy komunit, ve kterých žijí. To však nejde bez toho, abychom byli schopni vytvořit takovou organizační kulturu a strukturu, které umožní naši vizi realizovat. Lektoři budou během workshopu sdílet své zkušenosti z téměř 25leté práce organizace Neighbours Inc. v individuální podpoře každého jednotlivce, rozvíjení struktur, nastavování procesů a kultury, která dává možnost výběru, participace, zapojení, přispívání do společnosti a buduje vztahy.

ČAS PRO PĚSTOUNY… DEN PRO SETKÁNÍ S REALITOU

6. listopadu 2019
předpokládaný čas 9.00 – 15.00
Workshop je určen především pěstounům pečujícím o děti se zdravotním znevýhodněním.

Většina rodin se snaží nějak v každodenním životě zvládnout péči o děti a celou rodinu. Záměrem tohoto setkání je sdílet příběhy a zkušenosti s podporou dětí a jejich rodin, která umožňuje dětem a dospívajícím najít pro sebe svůj smysl, vztahy a své místo ve společnosti, ve které žijí.

Účastníci pak budou moci navázat svými zkušenostmi, co se osvědčilo jim a jak mohou pomoci dětem, o které se v pěstounské péči starají, najít své jedinečné místo ve společnosti.

Představíme náš “rámec pro investice”, který zahrnuje podporu:

 • Identifikovat a rozvíjet sny a vize pro svoji budoucnost
 • Získat dovednosti a schopnosti činit rozhodnutí, mít je ve své moci a nést za ně
  odpovědnost
 • Identifikovat osobní obdarování a dovednosti, kterými mohou přispět komunitě
 • Hledat způsoby, jak se začleňovat do společnosti jako její plnohodnotný člen
 • Budovat síť vztahů

PROFESIONÁLOVÉ… PŘÍSTUP ZAMĚŘENÝ NA ČLOVĚKA NA PODPORU INKLUZE DO SPOLEČNOSTI

7. – 8. listopadu 2019
předpokládaný čas 9.00 – 17.00
Způsob, jakým profesionálové (terapeuti, sociální pracovníci, vychovatelé, pedagogové a další) poskytují podporu, závisí obvykle na:

 • Vnímání lidí, kterým pomáhají a se kterými pracují
 • Zamýšleném výstupu podpory, vizi pro jejich službu, čeho chtějí s klienty dosáhnout
 • Dovednostech a zdrojích, které rozvíjejí, aby svoji vizi mohli realizovat.

Podpora lidí se zdravotním znevýhodněním, aby mohli být plnohodnotnými členy společnosti, vyžaduje jinou vizi, nové dovednosti a schopnosti profesionálů,než které byly uplatňovány v dobách diagnostického přístupu.

V tomto workshop se budeme věnovat:

 • Historii a pojetí přístupu zaměřeného na člověka
 • Zkušenostem organzace Neighbours

Úvodu do konkrétních technik plánování zaměřeného na člověka (např. Mapa a Cesta, podpůrné kruhy nebo CAN DO )

V případě zájmu nás kontaktujte ohledně možnosti zajištění péče o děti během účasti na workshopu. Zajištění péče nabízíme přednostně pěstounským rodinám, které mají uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče s SOS dětskými vesničkami, z.s.

PROFILY LEKTORŮ

DAVE HASBURY
Collaborative Change Design

Dave Hasbury více než 30 let usiluje o využití síly CoCreation – kdy se lidé setkávají, aby kreativně tvořili svět kolem sebe. V roce 2008 Dave začal pracovat pro Neighbours Inc. a Neighbours International (neighbours = sousedé).

Dave spolupracuje s Patti Scott (Neighbours C.E.O.), svojí ženou a partnerkou, v podpoře osob se zdravotním postižením, rodin, komunit, organizací a vlád v tom, aby všichni mohli žít jako prospěšní občané a členové komunity, kde všichni mohou ovlivňovat dění kolem sebe. Dave intenzivně  spolupracoval s různými typy skupin lidí, malými i velkými (6-1000), zajímá se o mladé, osoby s postižením, komunitní rozvoj, kulturní diverzitu, umění, inkluzivní vzdělávání, gramotnost, zdravotní a sociální služby, sociální plánování, budování spolupráce a ekonomický rozvoj komunit.

Davův život naplňují skvělé ženy – jeho dcery Briagh a Michaela, jeho žena a partnerka Patti a navíc ještě vnučka Lily, která mu každýden připomíná dar, kterým jsme jeden pro druhého.

PATTI SCOTT
C.E.O.

Patti již více než 30 let pracuje s lidmi s postižením. V roce 1995 spoluzakládala Neighbours, Inc., inovativní neziskovou organizaci založenou zvláště pro podporu osob se zdravotním postižením a jejich rodin v tom, aby si pro sebe mohly samy vybrat a určovat styl života v městech a sousedstvích, kde žijí.

Patti je mezinárodně uznávaná pro své mimořádné schopnosti vedení kultury organizace, která je zaměřena na partnerský přístup k lidem, jejich rodinám, který se promítá do přistupu ke každodennímu životu, bydlení, personální asistenci nebo financování. Patti vedla Neighbours v rozvoji sebeřízených
možností v podporovaném bydlení, podporovaných realitních službách, zprostředkovatelských finančních službách a dalších aktivitách, které všechny změřují k individuální podpoře každého konkrétního jednotlivce.

Poskytovala konzultace a vedla školení v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku, Chorvatsku, na Maltě, v Austrálii a na Novém Zélandu. Patti je “vášnivá pragmatička”, hluboce oddána hledání způsobu, jakým mohou lidé s postižením řídit své životy a nacházet svoje místo jako hodnotní a prospěšní členové  společnosti.

Patti je hrdou tetou svých 4 neteří a synovců, miluje svoji vnučku Lily a sdílí svůj život se svým manželem a spolupracovníkem Davem Hasburym.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Všechny workshopy se konají v prostorách SOS dětských vesniček, Lahovská 85, Praha 5 Lahovice. Místo je dobře dostupné veřejnou hromadnou dopravou (bus ze Smíchovského nádraží, zastávka Lahovice – jedná se o zastávku na znamení). Autem je lokalita dostupná jak z Pražského okruhu, tak
ze Strakonické. Parkování je možné na pozemku nebo v přilehlých ulicích.

SOS dětské vesničky nabízejí možnost využít ubytovací kapacity v místě pro mimopražské účastníky workshopů za zvýhodněnou cenu. Všechny workshopy jsou bezplatné a budou tlumočeny do češtiny.

Drobné občerstvení je zajištěno, oběd si účastníci hradí sami. Je možné využít vybavení kuchyňky pro přípravu a konzumaci donesené stravy.

PŘIHLÁŠKY

Přihlašujte se zasláním vašeho jména, organizace, kterou zastupujete, kontaktního mailu a telefonu zasláním emailu paní Aleně Pachlové na adresu alena.pachlova@sos-vesnicky.cz.