JAK JSME HOSPODAŘILI V ROCE 2016 - SOS dětské vesničky
  • Zveřejněno: 27.6.2017
  • Rubrika: Novinky

Celkové výnosy SOS dětských vesniček činily 69,8 mil. Kč, což je o 2 % méně než v loňském roce. Celkové náklady  dosáhly v roce 2016 výše 62,4 mil. Kč. Oproti loňskému roku náklady vzrostly o pouhých 46 tis. Kč. I přes omezený růst nákladů se podařilo navýšit počet příjemců pomoci o 42 %, a to zejména díky navýšení kapacit efektivnějších preventivních programů s nižšími provozními náklady.  V roce 2016 jsme hospodařili s účetním ziskem 7,4 mil. Kč s cílem navýšit finanční rezervu, která je nutná pro zajištění plynulého chodu organizace a dlouhodobých kvalitních služeb ohroženým dětem.

VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jak jsme hospodařili v roce 2016

Výnosy

Celkové výnosy činily 69,8 mil. Kč, což je o 2 % méně než v loňském roce.

Většinu provozních výnosů, 79 %, tvořily lokální zdroje. Příspěvky od soukromých dárců z ČR se na provozních výnosech podílely z 54 %. V rámci lokálních zdrojů pak tvořily soukromé příspěvky plných 64 %.

Nárokové příspěvky i nenárokové granty a dotace byly 16 mil. Kč a celkově tak tvořily 25 % našich provozních výnosů. Dalších 17 % připadlo na zahraniční zdroje a necelých 4 % tvoří ostatní menší příjmy organizace.

Většina příjmů ze soukromých zdrojů pochází od drobných soukromých dárců, mezi nimiž klíčovou roli hrají pravidelní dárci. V roce 2016 jsme celkem získali 40 770 finančních darů od 13 556 individuálních dárců v celkové výši 20 mil. Kč. Důležitou součást příjmů ze soukromých zdrojů poskytují rovněž podporovatelé z řad firem a filantropických nadací, s nimiž budujeme vzájemně prospěšné vztahy, které nám umožňují zajistit dlouhodobou stabilitu poskytované pomoci ohroženým dětem. V roce 2016 nám firemní dárci a nadace poskytli finanční prostředky přes 12 mil. Kč. Důležitou součástí soukromé podpory jsou věcné dary a darované služby, které nám umožňují šetřit část našich prostředků. V roce 2016 jsme obdrželi nefinanční pomoc v celkové výši přesahující 864 tis. Kč.

Díky členství v mezinárodní federaci SOS Children’s Villages International jsme obdrželi ze zahraničních zdrojů přes 7,2 mil. Kč. Kromě toho jsme navíc obdrželi 3 mil. Kč od soukromých zahraničních sponzorů.

V roce 2016 jsme obdrželi státní příspěvky a finanční granty a dotace z veřejných zdrojů (měst, krajů i ministerstev) v celkové výši přes 16 mil. Kč, což oproti předchozímu roku představuje pokles o 12 %.

zdroje financování

VÝNOSY

Soukromé dary

32 978 535,00

Individuální dary

20 026 199,00

Firmy a nadace

12 057 746,00

Věcné dary

894 590,00

Veřejné zdroje

16 033 285,00

Veřejné granty a dotace

8 554 385,00

Státní příspěvky

7 478 900,00

Zahraniční zdroje

11 208 637,00

provozní dotace

8 499 592,00

mezinárodní sponzoring

2 709 045,00

Ostatní výnosy

2 768 684,00

Provozní výnosy celkem

62 989 141,00

členský poplatek

1 268 427,00

ostatní finanční výnosy

276 350,00

základní kapitál

5 258 382,00

SUMA výnosy

69 792 300,00

 

Náklady

Celkové náklady SOS dětských vesniček dosáhly v roce 2016 výše 62,4 mil. Kč. Oproti loňskému roku vzrostly o pouhých 46 tis. Kč. I přes omezený růst nákladů se podařilo navýšit počet příjemců pomoci o 42 %, a to zejména díky navýšení kapacit efektivnějších preventivních programů s nižšími provozními náklady.

Přímé programové náklady na úrovni středisek zajišťujících poskytování pomoci ohroženým dětem a rodinám dosáhly výše 35,2 mil. Kč, což oproti předchozímu roku představuje nárůst o 11 %. Jejich těžiště, 17,5 mil. Kč, tvořil provoz tří SOS dětských vesniček zajišťujících služby pěstounským rodinám a také pomoc dospívajícím dětem z pěstounské péče či dětských domovů.

9,8 mil. Kč (28 % z programových nákladů) činily náklady na preventivní služby ohroženým dětem a rodinám s dětmi v programech SOS Kompas a SOS Kajuta, jimiž v roce 2016 prošlo 1060 dětí, tedy 83 % všech příjemců pomoci. Na okamžitou pomoc dětem v krizové situaci v zařízeních SOS Sluníčko bylo vynaloženo 7,8 mil. Kč.

Nepřímé programové výdaje se realizovaly na úrovni národní kanceláře, která zajišťuje koordinaci a metodickou podporu programů, nábor terénních pracovníků a účetnictví celé organizace. Tyto náklady dosáhly 10 mil. Kč.

Náklady vynaložené přímo či nepřímo na služby poskytované ohroženým dětem činily 45,3 mil. Kč, tedy 83 % provozních nákladů.

V roce 2016 dosáhly náklady na získávání darů, péči o dárce a propagaci 9,48 mil. Kč. Díky výraznému zefektivnění a stabilizaci činností jsme dosáhli poklesu o 11 % nákladů a zároveň navýšení fundraisingových výnosů o 1,6 mil Kč.

V roce 2016 jsme hospodařili s účetním ziskem 7,4 mil. Kč s cílem navýšit finanční rezervu pro rok 2017, kdy organizace přestane dostávat dotace z mezinárodní federace.  Finanční rezerva je nutná pro zajištění plynulého chodu organizace a dlouhodobých kvalitních služeb ohroženým dětem.

naklady podle služeb

NÁKLADY

 

LOKALITA Karlovy Vary

10 018 904,00

SOS dětská vesnička (SOS Přístav)

4 955 573,00

Kompas

746 035,00

Sluníčko

4 317 296,00

LOKALITA Chvalčov

11 528 413,00

SOS dětská vesnička (SOS Přístav)

4 696 816,00

Kajuta

947 663,00

Kompas

5 883 934,00

LOKALITA Brno

9 405 295,00

SOS dětská vesnička (SOS Přístav)

7 907 383,00

Kompas

1 497 912,00

LOKALITA Praha

4 278 992,00

Kompas

784 127,00

Sluníčko

3 494 865,00

Koordinace a administrativa

10 087 161,00

Investice do získávání darů

9 481 921,00

Provozní náklady celkem

54 800 686,00

Členský poplatek

1 268 427,00

Ostatní náklady

131 667,00

Odpisy

6 168 349,00

NÁKLADY CELKEM

62 369 129,00

 

 

 

na začátek