Dávky pěstounské péče - SOS dětské vesničky

DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Pěstouni mohou žádat o dávky pěstounské péče, které vyplácí krajská pobočka Úřadu práce, která je příslušná k rozhodování o dávkách.

Dávkami pěstounské péče jsou:

 • příspěvek na úhradu potřeb dítěte
 • odměna pěstouna
 • příspěvek při převzetí dítěte
 • příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla
 • příspěvek při ukončení pěstounské péče

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Jedná se o pravidelný měsíční příspěvek, který umožňuje dítěti v péči pěstounů zajištění jeho potřeb.

Na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nárok:

 • nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče nebo
 • zletilé nezaopatřené dítě do 26 let věku, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení jeho zletilosti osobou pečující.

Příspěvek se vyplácí měsíčně a odvíjí se od věku, případně zdravotního znevýhodnění daného dítěte.

Výše příspěvku je následující:

VĚK DÍTĚTE 

VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

do 6 let 

4.500,– Kč 

6–12 let 

5.550,– Kč 

12–18 let 

6.350,– Kč 

18–26 let 

6.600,– Kč 

Jde-li o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby, je příspěvek vyšší:

VĚK DÍTĚTE 

LEHKÁ ZÁVISLOST 

STŘEDNĚ TĚŽKÁ ZÁVISLOST 

TĚŽKÁ ZÁVISLOST 

ÚPLNÁ ZÁVISLOST 

do 6 let

4.650,– Kč

5.550,– Kč

5.900,– Kč

6.400,– Kč 

6–12 let 

5.650,– Kč 

6.800,– Kč 

7.250,– Kč 

7.850,– Kč 

12–18 let 

6.450,– Kč

7.800,– Kč 

8.300,– Kč 

8.700,– Kč 

18–26 let 

6.750,– Kč 

8.100,– Kč 

8.600,– Kč 

9.000,– Kč 

Příspěvek při ukončení pěstounské péče

Jedná se o příspěvek, který je jednorázově vyplacen tomu, kdo byl ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči. Příspěvek se vyplácí tehdy, kdy daný člověk ztratí nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Nárok na tento příspěvek má ten, kdo byl ke dni dosažení své zletilosti v pěstounské péči a kdo zároveň již nemá nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Příspěvek se vyplácí jednorázově a každé oprávněné osobě pouze jednou. Nárok může být uplatněn až jeden rok zpětně. Výše příspěvku je 25.000,– Kč.

Odměna pěstouna

Jedná se o pravidelný měsíční příspěvek, který je vyplácen v rámci náhradní rodinné péče osobě pečující a osobě v evidenci. Může se jednat i o manžele nebo dva poručníky, kteří nejsou manželé, současně – v těchto případech náleží odměna pěstouna jen jednomu z nich.

Nárok na příspěvek má osoba pečující, nebo osoba v evidenci.

Osoba pečující

je fyzická osoba odpovědná za výchovu dítěte

 • která je pěstounem (nikoli na přechodnou dobu)
 • která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo poručníkem, a to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte
 • která má svěřené dítě do péče v rámci tzv. předpěstounské péče, tedy před tím, než v dané věci rozhodne soud nebo orgán sociálně-právní ochrany dětí
 • která je poručníkem dítěte a osobně o něj pečuje, nebo
 • která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem.

Osoba v evidenci

je fyzická osoba, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Odměna pěstouna je vyplácena jako měsíční příspěvek, jeho výši znázorňuje tato tabulka:

 

POČET DĚTÍ, O KTERÉ JE PEČOVÁNO 

VÝŠE ODMĚNY 

1 dítě

8.000,– Kč

2 děti

12.000,– Kč 

3 a více dětí

20.000,– Kč 

1 a více dětí ve středně těžké, těžké a úplné závislosti na pomoci jiné osoby 

jedná se o osobu v evidenci, a to bez ohledu na to, zda o nějaké dítě právě pečuje 

1 a více dětí, svěřených do péče na přechodnou dobu, pokud je toto dítě dětí ve středně těžké, těžké a úplné závislosti na pomoci jiné osoby 

24.000,– Kč 

Za každé další dítě se odměna zvyšuje o 4.000,– Kč.

Pokud je osoba pečující nebo osoba v evidenci rodičem nebo prarodičem otce nebo matky svěřeného dítěte, náleží jí odměna pěstouna vždy, pokud:

 • pečuje alespoň o 3 děti
 • nebo o alespoň 1 dítě ve středně těžké, těžké a úplné závislosti na pomoci jiné osoby.

Odměna pěstouna je považována za příjem ze závislé činnosti, podléhá tedy zdanění a pojistným odvodům.

Příspěvek při převzetí dítěte

Jedná se o jednorázový příspěvek, který je vyplácen pečující osobě, která převzala dítě do pěstounské péče.

Nárok na tento příspěvek má osoba pečující při převzetí dítěte do pěstounské péče.

Příspěvek se vyplácí jednorázově, a to ve výši odstupňované podle věku dítěte:

VĚK DÍTĚTE 

VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

do 6 let 

8.000,– Kč 

6–12 let 

9.000,– Kč 

12–18 let 

10.000,– Kč 

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla

Jedná se o jednorázový příspěvek sloužící k úhradě nákladů spojených s nákupem nebo opravou auta pro pěstouna.

Nárok na tento příspěvek má ten, kdo má v pěstounské péči nejméně 3 děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti, včetně zletilých nezaopatřených dětí, které zakládají osobě pečující nárok na odměnu pěstouna, pokud dotyčný zakoupil osobní motorové vozidlo nebo zajistil jeho nezbytnou celkovou opravu.

Jedná se o jednorázový příspěvek ve výši 70 % pořizovací ceny motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100.000,– Kč, přičemž za posledních 10 kalendářních let je maximální výše těchto příspěvků poskytnutých danému pěstounovi v souhrnu 200.000,– Kč.

Vozidlo nesmí být používáno k výdělečné činnosti.

O dávky je možno zažádat na kterémkoli kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce ČR, a to na předepsaném tiskopise (k dispozici na pobočkách Úřadu práce ČR nebo v elektronické podobě na webových stránkách MPSV portal.mpsv.cz/forms/).

na začátek