Často kladené dotazy - SOS dětské vesničky

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Jaký je rozdíl mezi pěstounskou péčí a osvojením?

Velmi jednoduše – v rámci osvojení (adopce) vzniká mezi dítětem a rodiči právoplatný příbuzenský vztah se všemi právy a povinnostmi. Rodiče dítě přijímají za vlastní a stávají se jeho zákonnými zástupci, jsou zapsáni do rodného listu dítěte, dítě přejímá příjmení rodičů.

Oproti tomu pěstounská péče je formou náhradní rodinné péče, pěstoun respektuje biologickou rodinu dítěte, důležitá rozhodnutí musí odsouhlasit i rodič nebo zákonný zástupce dítěte (např. žádost o pas). Pěstouni nemají vůči dítěti vyživovací povinnost a pobírají finanční příspěvky. Pěstounská péče oficiálně zaniká 18. rokem věku dítěte.

Podrobnější informace Vám rádi poskytneme osobně, případně se můžete obrátit i na sociální odbor příslušné obce s rozšířenou působností.

Jaký je rozdíl mezi osobou v evidenci a osobou pečující?

Osobou v evidenci je fyzická osoba, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Osobou pečující je fyzická osoba odpovědná za výchovu dítěte:

  • která je pěstounem (nikoli na přechodnou dobu)
  • která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo poručníkem, a to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte
  • které je dítě před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče rozhodnutím soudu nebo orgánu sociálně-právní ochrany dočasně svěřeno do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, a to po dobu trvání takové péče (tj. osoba, která má dítě v tzv. předpěstounské péči)
  • která je poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje, nebo
  • která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem.

Jaký je smluvní vztah mezi pěstouny a SOS dětskými vesničkami?

Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, musí mít každý pěstoun uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče, tedy i pěstouni spolupracující se Sdružením SOS dětských vesniček mají tuto dohodu. V případě pěstounských rodin umístěných v rodinných domech SOS dětských vesniček jsou podmínky pobytu ve vesničce, užívání domu a doplňkové služby nad rámec dohody specifikovány v Nájemní smlouvě.

Je pěstounská péče nějak finančně podporována státem?

Pěstouni mohou žádat o dávky pěstounské péče, které vyplácí krajská pobočka Úřadu práce, která je příslušná k rozhodování o dávkách.

Dávkami pěstounské péče jsou:

  • příspěvek na úhradu potřeb dítěte
  • odměna pěstouna
  • příspěvek při převzetí dítěte
  • příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla
  • příspěvek při ukončení pěstounské péče.

O dávky je možno zažádat na kterémkoli kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce ČR, a to na předepsaném tiskopise (k dispozici na pobočkách Úřadu práce ČR nebo v elektronické podobě na webových stránkách MPSV portal.mpsv.cz/forms/).

na začátek