Pěstounská péče - SOS dětské vesničky

Pěstounská péče

Pěstounská péče je jednou z forem náhradní rodinné péče, díky níž je zajištěna péče o děti, o které se jejich biologická rodina z různých důvodů nemohla nebo nechtěla postarat.

Zodpovědnost biologických rodičů není v případě pěstounské péče omezena a pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech. Styk biologických rodičů s dítětem není vyloučen, naopak, pokud je to ku prospěchu dítěte, je žádoucí součinnost pěstounů na řešení situace rodiny. Pěstounem se může stát fyzická osoba nebo manželský pár a o vzniku pěstounské péče rozhoduje soud. Za výkon pěstounské péče náleží pěstounům finanční odměna.

PĚSTOUNSKÁ PÉČE

Je volnější formou náhradní rodinné péče. Je-li vykonávána v domácnosti pěstounů, je dítěti v pěstounské péči státem zajištěno dostatečné hmotné zabezpečení a přiměřená odměna těm, kdo se ho ujali, dávkami pěstounské péče (dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře). Může být poskytována i v zařízení pro výkon pěstounské péče, jak je tomu např. v SOS dětských vesničkách. Pěstoun zajišťuje výchovu a péči o dítě a vykonává přiměřeně práva a povinnosti rodičů. Rodiče dítěte zůstávají v případě klasické pěstounské péče stále zákonnými zástupci dítěte. Mají vůči dítěti rodičovskou zodpovědnost (tedy např. právo mít o dítěti dostatek informací, právo dítě navštěvovat a rozhodovat o jeho záležitostech apod.), současně však mají i povinnosti, např. povinnost přispívat dítěti na výživné, které platí k rukám příslušného úřadu. Z tohoto důvodu má pěstoun právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen ve věcech běžných, což někdy může samotný výkon pěstounské péče ztěžovat, obzvláště v případech, kdy je obtížné souhlas biologických rodičů obstarat. Pěstouny však po celou dobu výkonu pěstounské péče provází sociální pracovnice, která rodinu pravidelně navštěvuje a která může být nápomocna při získání souhlasu rodičů dítěte, případně poradí a pomůže při sepsání návrhu na soud na ustanovení opatrovníka dítěti, který by pak v konkrétních záležitostech dával souhlas namísto rodičů.

O pěstounské péči rozhoduje soud a ze zákona zaniká dosažením zletilosti dítěte. Ze závažných důvodů však může soud pěstounskou péči zrušit dříve a učiní tak vždy, požádá-li o to pěstoun. Pokud to časem umožní právní podmínky (viz kapitoly Poručenská péče a Osvojení), může pěstounská péče přejít v péči poručenskou nebo i v osvojení dítěte.

PĚSTOUNSKÁ PÉČE NA PŘECHODNOU DOBU

Jedná se o poměrně nový institut pěstounské péče, díky němuž lze momentální situaci dítěte vyřešit krátkodobým svěřením do péče speciálně připravených pěstounů, a to na dobu nezbytně nutnou, než bude osud dítěte možné řešit jiným způsobem (např. svěřením do osvojení, návratem do původní rodiny apod.).

Nejedná se tedy o dlouhodobé řešení situace dítěte, proto i speciální školení osob, které jsou
zájemci o poskytování této péče, je zaměřeno především na jejich přípravu na náročnost
krátkodobosti této péče, zvládání připoutání k dítěti a odpoutání od něj a na pohotovost
pěstounů být k dispozici dalším dětem, které by mohly takovou péči akutně potřebovat.

ODKUD PŘICHÁZEJÍ DĚTI DO PĚSTOUNSKÉ PÉČE?

Do pěstounské péče jsou svěřovány děti, které často zažily odmítnutí vlastních rodičů, nebylo o ně řádně pečováno a jejich výchova byla zanedbávána. Často si prošly také ústavní výchovou. Je tedy nutno počítat s tím, že si s sebou nesou smutné zkušenosti, které se mohou projevit i v nových podmínkách pěstounské rodiny. Může se jednat o děti věkově starší, s různými výchovnými problémy, větší sourozenecké skupiny apod. O to víc potřebují mít láskyplný domov, kde se o ně někdo stará, pomáhá jim a prožívá s nimi (ne)obyčejné situace běžného života.

na začátek